Nadácia pomoc Nitrianskeho samosprávneho kraja obdarovala deti v Domove sv. Lujzy

7. augusta 2020 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Hračky, potreby, šatstvo, či obuv pre deti a mládež zo zbierky, ktorú uskutočnili členovia Nadácie Pomoc zriadenej Nitrianskym samosprávnym krajom skončili v Detskom domove sv. Lujzy patriacom Diecéznej charite v Nitre. 6. augusta 2020 ich v prítomnosti riaditeľa charity Juraja Baráta vedeniu domova a deťom, ktoré v ňom žijú osobne odovzdali podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder a správca Nadácie a poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Marcel Filaga s členmi Správnej a Dozornej rady nadácie. Charitatívna aktivita zástupcov nadácie bola ďalším z prejavov praktickej pomoci človeku v núdzi, ktorý ju potrebuje, v tomto prípade deťom, ktorým teplo rodinného krbu nahrádzajú zamestnanci detského domova. Obdarovaním detí praktickými vecami tak chcela Nadácia Pomoc prispieť k tomuto snaženiu v rámci svojho poslania a spolupráce aj s Nitrianskym biskupstvom v oblasti charity. Aktivita bola síce prvou, ale určite nie poslednou a otvorila do budúcnosti ďalšie možnosti pre napĺňanie poslania nadácie.

Detský charitný dom sv. Lujzy bol zriadený v roku 1998 ako jeden z prvých domovov rodinného typu. Svoju činnosť vykonáva ako Centrum pre deti a rodiny v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Hlavnou prioritou domova je poskytnutie domova a starostlivosti o dieťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami, s cieľom harmonického vývinu a návrat dieťaťa do rodinného prostredia. Úlohou tímu, ktorý sa stará o deti, je vytvoriť deťom prostredie prijatia, lásky, dôvery a duchovného sprevádzania. Deti sú podľa svojich individuálnych darov, schopností a možností zapojené do denného režimu ich nového domova. Celková kapacita zariadenia je 10 detí a mladých dospelých.

Nitriansky samosprávny kraj preto zriadil  NADÁCIU „POMOC“, ktorej cieľom je približovať konkrétnu pomoc tým občanom, ktorí ju skutočne potrebujú a ktorí by bez nej nedokázali dôstojne žiť. Svojimi aktivitami sa preto snaží pomáhať starým, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú pomoc iných ľudí, hlavne v zdravotnej rehabilitácii, organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu, jednotlivcom alebo skupinám osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú humanitárnu pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.