Biskup Viliam Judák na záver cirkevného roka v Nitre: „Kristus je kráľ, ktorého trónom je kríž!“

Pri príležitosti slávnosti Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme celebroval 20. novembra 2022 v Katedrále Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade slávnostnú sv. omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom, veľprepoštom Nitrianskej katedrálnej kapituly Mons. Štefanom Vallom a ďalšími kňazmi za účasti bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda a širokej verejnosti. Prítomným sa biskup Viliam vo svojej homílii prihovoril myšlienkami, v ktorých rezonoval význam a zmysel tajomstva nie len tejto slávnosti, ale najmä osobnosti Krista Kráľa a jeho kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Uvažoval aj nad významom a symbolikou kríža ako loga Cirkvi a Kristovho kráľovstva a Kristovej kráľovskej hodnosti. Ako povedal: „Kristus je kráľom, ktorého trónom je kríž. Kríž je od Kristovej smrti najväčším plusom pre celý svet, Božím pozitívnym znamením, je našou záchranou cez ktorú Boh premieňa hanbu hriechu na poníženosť a slávu presahujúcu hranice tohto sveta. Kríž je zdrojom našej viery, nádeje a lásky.“  V závere slávnosti zaznel aj list biskupov Slovenska mladým, ktorý mládeži adresovali pri príležitosti končiaceho sa Týždňa Cirkvi pre mládež. Slávenie na koniec liturgického cirkevného roka v katedrálnom chráme bolo ukončené v podvečer pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou modlitbou posvätného Ruženca pod vedením veľprepošta Nitrianskej katedrálnej kapituly, obnovou zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu so záverečným Eucharistickým požehnaním a spoločnou verejnou spievanou modlitbou vešpier, ktorým predsedal opäť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Vešpery boli doprevádzané na organe katedrálnym regenschorim Vladimírom Kopcom a spevom chrámového zboru Psallite Deo a Scholou Cantorum z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.