Biskupské jubileum nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka

Pred 15 rokmi – 16. júla 2005 – bol v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade na biskupa konsekrovaný Mons. Viliam Judák, ktorý následne prevzal vedenie Nitrianskej diecézy po svojom predchodcovi, blahej pamätí Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi.

Pri príležitosti tohto jubilea vyslovujeme nášmu jubilantovi hojnosť milostí Ducha Svätého a požehnania od Nebeského Otca v jeho arcipastierskej službe jemu zverenému Božiemu ľudu na území  starobylej diecézy spojenej s Veľkou Moravou a misiou sv. Cyrila  a Metoda. Prosíme o modlitby za otca biskupa, aby v dobrom zdraví a pastoračnom zanietení pokračoval v šľapajách svojich predchodcov na úžitok nám v Nitrianskej diecéze i celej svätej Cirkvi.

Súčasný nitriansky diecézny biskup Mons.Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. Kňazskú vysviacku prijal v meste pod Zoborom 16. júna 1985. Pôsobil ako kaplán vo farnosti Nitra – Dolné mesto a vo farnosti  Drietoma. V rokoch 1990 až 2001 pôsobil ako prefekt a neskôr ako rektor obnoveného Kňazského seminára svätého Gorazda. Následne zastával pozíciu dekana Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Dňa 9. júna 2005 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za nitrianskeho diecézneho biskupa. Konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca 16. júla 2005, a odvtedy stojí na čele Nitrianskej diecézy.