Diecézna kúria

Nitriansky biskup
J. Ex. Mons. Viliam Judák

Pomocný nitriansky biskup a generálny vikár
J. Ex. Mons. Peter Beňo

Biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti
Mons. Zoltán Ďurčo

Tajomník diecézneho biskupa – ceremoniár
ICLic. Miroslav Cimerák

Sekretariát diecézneho biskupa
Mgr. Zuzana Bahulová

 

Biskupský úrad:

Riaditeľ
Mgr. Ing. Martin Štofko

Kancelár
ThDr. Marcel Cíbik, PhD.

Sekretariát
Mgr. Veronika Földešiová

Notári
ICLic. František Šútor
ICLic. Miroslav Cimerák

Archivár
ThLic. Martin Bošanský, PhD.

Hovorca
ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

 

Ekonomické oddelenie:

Diecézny ekonóm
Mgr. Ing. Martin Štofko

Asistenti
Mgr. Alžbeta Földešiová

Ing. Dušan Lukáčik

Mzdová učtáreň
Vedúca
Ing. Helena Lenčéšová

Finančná učtáreň

Vedúci

Účtovníci
Gabriela Bábanová
Darina Šmitalová
Alena Kováčová
Zuzana Ambrová

 

Právne oddelenie:

Právnik
JUDr. Svorad Petruška

 

Investičné oddelenie:

Vedúca
Ing. Patrícia Hlobenová

Technik
Andrea Bedyová

 

Technické oddelenie – správa budov:

Vedúci
Pavel Bedy

Technik – požiarny technik
Peter Dlhý

Údržbári
Peter Vereš
Ján Szabó

Vrátnici
Mgr. Jozef Tatár
Jozef Lacuška
Matúš Piterka

Ľudovít Holík

Záhradníci
Martin Deviatka

 

Diecézny školský úrad:

Riaditeľ
PaedDr. Peter Buranský

Zástupca riaditeľa
Darius Zuk-Olszewski

Referentky
Mgr. Stanislava Švajčíková
Ing. Gabriela Osuská
Miroslava Novotná

Školskí inšpektori pre predmet náboženská výchova / náboženstvo
Mgr. Jana Bačková
Mgr. Daniela Balážová
Mgr. Štefan Bukovan
Mgr. Katarína Masaříková
Mgr. Ondrej Nagy
PaedDr. Stanislav Šipoš

 

Katedrálny chrám – Bazilika svätého Emeráma:

Katedrálny organista
Mgr. Vladimír Kopec

Kostolníci
Rudolf Šimaliak

sr. Oľga

 

Komunita Sestier Premonštrátok:

Predstavená
sr. Šimona Monika Repková

Spolusestry
sr. Andrea Pavlína Blážová
sr. Dolorosa Antónia Boššaniová
sr. Anastázia Ľudmila Masničáková

sr. Kamila Alena Palkechová