Dekrét – úplné odpustky v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie pre veriacich Nitrianskej diecézy

Nitra 14. januára 2014

Všetkým veriacim Nitrianskej diecézy pozdrav v Pánovi !

1. Apoštolská penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, na základe prosby slovenských biskupov a veriaceho Božieho ľudu o dar odpustkov na celý čas Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorý začal od             1. januára 2014 a skončí 31. decembra 2014, udelila tomuto Jubilejnému roku dar úplných odpustkov, pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.

Tieto odpustky možno získať:

a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca;

b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modtliby;

c) 15. septembra 2014, na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu.

Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov, vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali Sväté prijímanie chorým (Prot. č. 831/13/I).

2. Apoštolská penitenciária z moci úradu, ktorým jedine ju poveril Svätý Otec v Kristovi a náš pán, z Božej milosti pápež František, láskavo súhlasí, aby ctihodní najdôstojnejší arcibiskupi a biskupi, členovia Konferencie biskupov Slovenska, pri príležitosti Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, v deň vybraný tak, aby to vyhovovalo veriacim, po obetovaní božskej obety udelili všetkým prítomným veriacim kresťanom, ktorí sa zrieknu akejkoľvek náklonnosti k hriechu a zúčastnia sa na tejto obete, pápežské požehnanie obdarené úplnými odpustkami, ktoré je možné získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca).

Kresťanskí veriaci, ktorí nábožne prijali pápežské požehnanie, aj keď sa z rozumných dôvodov nemohli fyzicky zúčastniť posvätných obradom, ale vykonávanie týchto obradov sledovali so zbožnou a uzobranou mysľou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, nech tiež nepochybujú o tom, že môžu podľa noriem práva získať úplné odpustky. Toto platí bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia. (Prot. č. 832/13/I).

3. V náväznosti na dekrét Konferencie biskupov Slovenska, ktorým vyhlásila Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie, ako aj na dekrét Apoštolskej penitenciárie určujem nasledovné posvätné miesta Nitrianskej diecézy, na ktorých možno získať úplné odpustky:

Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma v Nitre

Nitra – Kalvária – Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (pútnické miesto)

Nová Ves nad Žitavou – Studnička – Pútnický areál zasvätený Panne Márii Kráľovnej

Nové Zámky – Farský kostol Povýšenia Svätého Kríža

Pozba – Studnička – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (pútnické miesto)

Topoľčany – Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (pútnické miesto)

Topoľčianky – Farský kostol sv. Kataríny (pútnické miesto Škapuliarskej Panny Márie)

Trenčín – Farský kostol Narodenia Panny Márie

Na týchto uvedených miestach je možné získať odpustky počas celého Jubilejného roka, a to na mariánske sviatky pri pútnickej návšteve niektorého z nich. Všetci veriaci môžu na uvedených miestach získať dar úplných odpustkov pre seba ako aj pre duše v očistci, keď príjmu v milosti posväcujúcej Oltárnu sviatosť, pomodlia sa vyznanie viery a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

V nádeji, že najmä prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a návštevou mariánskych svätýň si prehĺbime svoju vieru a priblížime sa k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, nech nám všetkým pomôže bližšie sa primknúť k Ježišovi Kristovi nášmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi.

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Michal Rajec, notár