Diakonská a kňazská vysviackav Nitre

Nitrianska diecéza má siedmich nových klerikov. V piatok 12. júna 2015 prijali traja bohoslovci piateho ročníka z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre diakonskú vysviacku. Slávnostnej svätej omši predsedal vo svojom katedrálnom chráme nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V sobotu 13. júna 2015 sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre konala kňazská vysviacka. Sviatosť vysviacky prijali z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka štyria ordinandi: Július Andruško, František Hronský, Martin Mičovský a Ľuboš Mihálka.

Hlavný celebrant  v homílii hovoril o Božej láske k ľuďom, prejavujúcej sa aj v dare nových kňazov: „Boh nás mnohorakým spôsobom miluje a prejavuje nám svoju lásku. Jeden zo spôsobov je, že vzbudzuje neustále vo svojej Cirkvi nových kňazov. Aj tohto roku, Bohu vďaka, sa tešíme opäť tejto radostnej skutočnosti. Boh, mohli by sme povedať, tvorí nových služobníkov, ktorí smú slúžiť (…) svätému ľudu k spáse ako darcovia jeho milosti, ako hlásatelia jeho slova, ako pastieri Božieho spoločenstva“. Nitriansky biskup sa v ďalšej časti homílie zameral na význam i aktuálnosť častého pozdravu kňaza adresovaného veriacim: „Dominus vobiscum – Pán s vami. Áno, toto je zmysel života a pôsobenia, aby bol Boh s vami. Aby Spasiteľ, ktorý sa narodil pre našu spásu, ako Emanuel, ten Boh s nami, aby stále znovu a stále hlbšie bol s vami. On sa stal naším bratom a vzal na seba našu ťarchu a stal sa aj našou Hlavou, naším Pánom. Ten nám chce darovať svoj božský život. A aby sa to udialo, preto existujú kňazi. Jedine preto. To je zmysel a cieľ ich života na ceste, ktorú naši novovysvätení kňazi teraz začínajú. Celá námaha by mala smerovať k tomuto cieľu“, povedal. Biskup Viliam Judák pripomenul ordinandom, že preto budú kázať, kvôli tomu vyučovať, preto čakať v spovednici, preto budú stáť pri oltári.

Po obrade vysviacky a Liturgii Eucharistie udelili novokňazi svojmu biskupovi novokňazské požehnanie.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA