Diecéza otvára Nitriansku animátorskú školu

Nitra (18. septembra) Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku nový projekt animátorskej školy pod názvom „Nitrianska animátorská škola“ (skr. NAŠ). Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom.

Animátorská škola pozostáva zo 16 informačno-formačných víkendov počas dvoch rokov (8 víkendov počas školského roka), kde sa záujemcovia budú mať možnosť oboznámiť so základnými piliermi katolíckej viery, duchovno-teologickej tradície, ale aj s antropologickými a filozofickými pohľadmi na súčasný kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom žije mladý človek a v ktorom sa má viera odovzdávať. Účastníci školy si počas jednotlivých víkendov zároveň osvoja aj praktické, technické a komunikačné zručnosti, potrebné pre prácu s mládežou a pre animáciu skupín. Tak sa absolvent stane kvalifikovaným spolupracovníkom kňaza a kompetentným realizátorom evanjelizačno-katechetického procesu a prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania a ďalších pastoračných aktivít.

Projekt vychádza z poznania skutočných potrieb farností Nitrianskej diecézy, kde je možné, zvlášť u mladých kresťanov, vnímať istý nárast evanjelizačného zápalu, ktorým však neraz chýba adekvátna ekleziálna (katolícka) intelektuálno-duchovná, ale aj kultúrna a komunikačná formácia. Projekt chce daný potenciál uchopiť a rozvinúť, aby mladí ľudia rozpoznali svoje miesto v evanjelizačnom úsilí Cirkvi, a aby sa tak stali obohatením našich farností. Zároveň chce byť aj odpoveďou na ich požiadavky po hlbšej formácii, aby sa tak „neudusil“ oheň, ktorý v nich vzplanul.

Prihlasovať sa je možné do 29. septembra 2017 na mailovej adrese uvedenej na plagáte. Následne bude záujemcovi poslaná prihláška. K prihláške budeme vyžadovať odporúčanie farára s krátkym posudkom  o kvalitách uchádzača. Prijímací pohovor sa bude konať 14. októbra v Diecéznom pastoračnom centre v Nitre. Prvé stretnutie sa uskutoční od 10. do 12. novembra.

Andrej Filin, koordinátor NAŠ

poster-nitrianska-animatorska-skola