Diecézna mládež v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma oslávila svoj deň s nitrianskym biskupom

V nedeľu 21. novembra 2021 na slávnosť Krista Kráľa sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade pri príležitosti 36. svetového dňa mládeže zišli mladí ľudia z Nitrianskej diecézy, aby oslávili tento deň so svojim biskupom po prvýkrát na záver liturgického roka. Slávnostnú sv. omšu v katedrálnom chráme celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Vo svojom príhovore k mladým uvažoval nad tajomstvom sviatku Krista Kráľa a dôvodmi jeho zavedenia, ale aj nad aktuálnymi vonkajšími a hlavne vnútornými ohrozeniami Cirkvi, ktoré sa dotýkajú aj mládeže. Ako povedal: „Tento sviatok nie je len ponukou k vytrvalej rezistencii voči vonkajšiemu nepriateľovi, ale je aj pozvaním, aby sme budovali Nebeské kráľovstvo na zemi.“ Mons. Judák vo svojich myšlienkach poukázal na súčasnú dobu a jej prejavy v rôznych podobách, ktorá neberie v úvahu skutočnú pravdu o človeku, ale ktorá je charakteristická povrchnosťou, nezodpovednosťou, krivou morálkou a presadzovaním práva silnejšieho. Povzbudil preto mládež k stálemu hľadaniu pravdy o človeku, ktorej normou je Boh. Na záver preto dodal: „Pred nami stojí teda Ten, ktorý síce nemá kráľovské insígnie a jeho trónom je kríž, avšak on ponúka celú pravdu, ktorá nás robí slobodnými a dáva zmysel nášmu životu tu i vo večnosti. Modlime sa preto slovami – Ježišu Kráľu neba i zeme, veríme v Teba, že si Boh náš, že si cesta naša i život náš, Tvojmu sa srdcu s láskou vinieme, ty v sebe živý zdroj pravdy máš.“

Po skončení sv. omše bola vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k celodennej poklone a mládež sa stretla s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom v Diecéznom pastoračnom centre, kde sa mohli vo vzájomnom spoločenstve zdieľať a zároveň vymeniť si názory aj na život Cirkvi v súčasnosti. Dnešný sviatočný program v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma bude ukončený slávnostnými spievanými vešperami.