Diecézne múzeum získalo nový vzácny exponát

Na svete sú dve pamätné tabule venované sv. Cyrilovi a Metodovi, ktoré boli vytvorené na podnet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tabule vytvoril v rokoch 1996-1998 akademický sochár Marián Polonský. Zobrazujú oboch slovanských apoštolov pred  knihou s textom v hlaholike v pozadí. Svätci aj kniha sú z bronzu. Pred otvorenou knihou stoja postavy sv. Cyrila a Metoda so svätožiarami, ktorých lúče tvoria písmená hlaholiky. Sv. Konštantín – Cyril  drží v ruke tabuľu s hlaholským písmom, sv. Metod v pravej ruke drží biskupskú berlu zakončenú dvojramenným krížom, v spodnej časti s trojvrším. V ľavej ruke drží knihu ako atribút vzdelávania. Jedna z týchto pamätných tabúľ bola odhalená 19. júna 1998 v Ríme v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde je umiestnená v baptistériu vpravo pri hlavnom vchode. Druhú tabuľu ako dar pre Diecézne múzeum obdržal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák 1. júla 2019 v Nitre, a rozhodol o jej umiestnení do expozície Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade v tej časti, kde sa nachádzajú základné dokumenty a exponáty svedčiace o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave v 9. storočí a najstarších dejinách Slovanov. Diecézne múzeum v Nitre tak získalo nový cenný exponát, cez ktorý bude Nitra spojená s patriarchálnou bazilikou v Ríme, v ktorej sa odohrala udalosť významná aj pre Slovanov, keď v roku 867 prišli do Ríma sv. Cyril a Metod, aby vyžiadali povolenie u pápeža slúžiť sv. omše v staroslovienčine, reči našich predkov. Práve v tejto bazilike pápež Hadrián II. slávnostne schválil používanie staroslovienčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka. Tu sa po prvýkrát slávila sv. omša v reči našich predkov.