Diecézne stretnutie miništrantov

22. augusta 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (29. septembra) Radosť z miništrovania a túžba upevniť sa v miništrantskej službe pritiahla do Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre v sobotu 29. septembra 2018 viac ako sto miništrantov z dvadsiatichpiatich farností Nitrianskej diecézy. Témou stretnutia boli slovenskí svätci.  Program začal adoráciou v seminárskej kaplnke a účastníci stretnutia potom na stanovištiach, ktoré pripravili bohoslovci, spoznávali život našich svätých. Na každom stanovišti ich čakala zábavná úloha. Po obede nasledovala prednáška a beseda s lekárom a akademikom prof. Vladimírom Krčmérym. Miništrantov oboznámil so svojou prácou v rozvojových krajinách a daroval im knihu o činnosti jeho tímu.

Vrcholom diecézneho stretnutia bola svätá omša s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom v miestnej katedrále. V homílii ich povzbudil k príkladnému plneniu svojich povinností – v škole, v rodine a vo farnosti, aby sa čoraz viac podobali tomu, komu pri oltári slúžia.

Peter Valaský / Miroslav Lyko