Farský kostol v Hronskom Beňadiku povýšia na Diecéznu svätyňu

Hronský Beňadik (15. októbra) Rímskokatolícky farský úrad v Hronskom Beňadiku pozýva veriacich na púť do Hronského Beňadika. Uskutoční sa v okruhu slávnosti Krista Kráľa, 24. – 25. novembra 2018. Pri tejto príležitosti bude Farský kostol svätého Benedikta opáta a Panny Márie povýšený na Diecéznu svätyňu. Svätú omšu bude v tomto chráme 25. novembra celebrovať diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

„Pod označením svätyňa sa rozumie kostol alebo iné posvätné miesto, kam z osobitného dôvodu nábožnosti putujú početní veriaci so schválením miestneho ordinára“ (Kódex kánonického práva, kán 1230).

Tomáš Gračka / Miroslav Lyko