Diecézny súd

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra – Diecézny cirkevný súd

Súdny vikár: ICDr. Michal Rajec, PhD.

Sudcovia: Mons. IcLic. Ernest Bredschneider, Mons. ThDr. Jozef Daško, PhD., ICLic. Ján ĎurigaICDr. Marek Virág, PhD; ICLic. Peter Korenčiak, ICLic. František Šútor, ICLic. Jozef Varhaník, ICLic. Marian Uváček, ICLic. Miroslav Cimerák

Defensor vinculi: ICLic. Marek Ďurás, ICLic. Tomasz Poterala, MSC

Promotor iustitiae: ICLic. Marek Ďurás

Notári: Ing. Mgr. Jana Jozeková, Mgr. Veronika Földešiová

Nitriansky diecézny biskup je zo svojho úradu okrem zákonodarnej a výkonnej moci nositeľom aj súdnej moci vo svojej diecéze (kán. 391, § 1 KKP). Súdnu moc v diecéze vykonáva diecézny biskup buď osobne, alebo ju vykonáva prostredníctvom svojho cirkevného súdu (kán. 391, § 2).

Diecézny cirkevný súd Nitrianskej diecézy je súčasťou diecéznej kúrie (Biskupského úradu) a vo svojej práci sa riadi predpismi Kódexu kánonickeho práva – siedmej knihy. Cirkevný súd tvorí súdny vikár, sudcovia, obhajcovia zväzku, promótor spravodlivosti, a notár. Sú menovaní slobodne diecéznym biskupom na obdobie piatich rokov (kán. 1422 KKP).

Prácu cirkevného súdu koordinuje súdny vikár. Cirkevný súd v Nitre je súdom prvej inštancie pre Nitriansku diecézu. Na cirkevný súd sa obracajú ľudia prevažne so žiadosťami o preskúmanie platnosti ich manželstva, ak nadobudnú presvedčenie resp. dôkazy o tom, že toto ich manželstvo nebolo uzavreté platne podľa noriem cirkevného práva. Toto skúmanie podlieha riadnemu súdnemu procesu a končí vynesením rozsudku.

V sídle súdu sa konajú aj konzultácie pre záujemcov o prípadný súdny proces. Toto je možné si vopred dohodnúť s notárkou súdu na tel. č. 037-772 24 24 cez úradne hodiny (v pracovné dni 9.00–11.30; 13.00–15.00 hod.)

Adresa:

Diecézny cirkevný súd

Námestie Jána Pavla II. č. 7

P.O. Box 46 A

950 50 NITRA

Tel.: 037-772 24 24

e-mail:

sudny.vikar@nrb.sk

diecezny.sud@nrb.sk