Diecézny cirkevný súd

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra – Diecézny cirkevný súd

Súdny vikár: ICDr. Michal Rajec, PhD.

Sudcovia:

Mons. IcLic. Ernest Bredschneider

Mons. ThDr. Jozef Daško, PhD.

ICLic. Ján Ďuriga

ICDr. Marek Virág, PhD.

ICLic. Peter Korenčiak

ICLic. František Šútor

ICLic. Jozef Varhaník

ICLic. Marian Uváček 

ICLic. Miroslav Cimerák

 

Defensor vinculi: 

ICLic. Marek Ďurás

ICLic. Tomasz Poterala, MSC

JUDr. JCLic. Katarína Šangalová, PhD.

 

Promotor iustitiae: 

ICLic. Marek Ďurás

 

Notár: 

Ing. Mgr. Jana Jozeková

 

Stály patrón diecézneho cirkevného súdu:

JUDr. ICLic. Peter Hrušovský

JUDr. JCLic. Katarína Šnagalová, PhD.

 

Nitriansky diecézny biskup je zo svojho úradu okrem zákonodarnej a výkonnej moci nositeľom aj súdnej moci vo svojej diecéze (kán. 391, § 1 KKP). Súdnu moc v diecéze vykonáva diecézny biskup buď osobne, alebo ju vykonáva prostredníctvom svojho cirkevného súdu (kán. 391, § 2).

Diecézny cirkevný súd Nitrianskej diecézy je súčasťou diecéznej kúrie (Biskupského úradu) a vo svojej práci sa riadi predpismi Kódexu kánonickeho práva – siedmej knihy. Cirkevný súd tvorí súdny vikár, sudcovia, obhajcovia zväzku, promótor spravodlivosti, a notár. Sú menovaní slobodne diecéznym biskupom na obdobie piatich rokov (kán. 1422 KKP).

Prácu cirkevného súdu koordinuje súdny vikár. Cirkevný súd v Nitre je súdom prvej inštancie pre Nitriansku diecézu. Na cirkevný súd sa obracajú ľudia prevažne so žiadosťami o preskúmanie platnosti ich manželstva, ak nadobudnú presvedčenie resp. dôkazy o tom, že toto ich manželstvo nebolo uzavreté platne podľa noriem cirkevného práva. Toto skúmanie podlieha riadnemu súdnemu procesu a končí vynesením rozsudku.

V sídle súdu sa konajú aj konzultácie pre záujemcov o prípadný súdny proces. Toto je možné si vopred dohodnúť s notárkou súdu na tel. č. 037-772 24 24 cez úradne hodiny (v pracovné dni 9.00–11.30; 13.00–15.00 hod.)

Adresa:

Diecézny cirkevný súd

Námestie Jána Pavla II. č. 7

P.O. Box 46 A

950 50 NITRA

Tel.: 037-772 24 24

e-mail:

sudny.vikar@nrb.sk

diecezny.sud@nrb.sk