Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada

Riaditeľ:

Mgr. Jana Holečková

Tel: +421 0901 909 144

e-mail: promeritae.riaditelka@gmail.com

 

Duchovný správca:

Anton Grznár

 

Vedúca prevádzkového úseku: 
Ing. Monika Stašková
Tel: +421 37 64 099 04 
 
 
vedúca sestra:
Bc. Katarína Hederová
+421 910 842 632  (nahlasovanie návštev)

 

Adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada

Dolnohorská 6

949 01 Nitra

 

Nitrianske biskupstvo zriadilo v r. 2013 pod Zoborom Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre. Inštitúcia je zaradená do siete príslušných zariadení VÚC. Výstavba bola financovaná z Operačného programu EÚ, z príspevku nadácií Renovabis a Kirche in Not, Konferencie biskupov USA a z prostriedkov biskupstva. Preinvestovalo sa približne 2 milióny eur. 

Zariadenie prevádzkuje Nitrianske biskupstvo a je prioritne určené pre kňazov a ich rodinných príslušníkov. Brány  zariadenia sú však otvorené i pre obyvateľov mesta Nitra a širšiu verejnosť. Promeritae Quieti sv. Svorada  je umiestnené v malebnom prostredí v obklopení viníc a zelene s krásnym výhľadom na panorámu mesta. V rodinnej atmosfére je pre nás cieľom a aj prioritou zabezpečiť  prijímateľom sociálnej služby čas na lásku, komunikáciu, duchovný rozvoj a spojitosť s prírodou.  Vytvorenie pocitu istoty a bezpečia  sa značnou mierou snažíme prispieť i k zvýšeniu kvality života klientov a  k podpore ich fyzickej i  duševnej kondície. Klienti zariadenia majú k dispozícii minimálne jednu izbu s príslušenstvom. Voľný čas môžu tráviť v spoločenských  priestoroch,  v zimnej záhrade, v priľahlom vonkajšom areáli so záhradou a vinohradom, alebo v kaplnke zariadenia.

Zariadenie sociálnych služieb má kapacitu obsadenosti 33 klientov. Zariadenie pre seniorov disponuje 15 miestami, Domov sociálnych služieb 3 miestami a špecializované zariadenie 15 miestami. Z celkovej kapacity je vyčlenených 10 miest pre imobilných a ťažko chorých, kde opatrovateľská i zdravotná starostlivosť je zabezpečená odborným zdravotníckym personálom.

 

V prípade záujmu a dôvery  v naše zariadenie nás kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy:  promeritae.riaditelka@gmail.com alebo na telefónnom mobilnom čísle +421 901909144

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 2021

EON 2021

Krízový plán PQSS COVID 19

Informácia o možnosti návštev v DSS, ZPS a ŠZ opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb.

Aktualizácia k 1.5.2022

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb pre účel hospitalizácie v zdravotníckom zariadení platí:

 • Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia zo zdravotníckeho zariadenia.
 • Prijímateľ je povinný podriadiť sa interným pravidlám zariadenia, a to nasledovne:
  • V interiéri zariadenia je povinný mimo svojej ubytovacej jednotky nosiť respirátor FFP2 počas troch po sebe nasledujúcich dní.
  • Strava prijímateľovi bude zabezpečená v jeho ubytovacej jednotke a nezúčastňuje sa na spoločných raňajkách, obedoch a večere.
 • Po uplynutí troch po sebe nasledujúcich dní je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa sociálnej služby v zariadení.

Možnosť návštev zariadenia prijímateľom sociálnych služieb platí:

 • Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „prijímateľ“) môžu prijať návštevu v zariadení sociálnych služieb v exteriéri zariadenia i v interiéri zariadenia.
 • V exteriéri zariadenia je návšteva povinná dodržiavať epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov (s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu, zvážiť použitie rúška prípadne respirátora FFP2).
 • V interiéri zariadenia je návšteva povinná dodržiavať epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov Návšteva je povinná mať počas návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 (rešpektovaním nariadení a doporučení chránite svojich príbuzných, ostatných prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení, ale i personál zabezpečujúci starostlivosť).
 • Termín návštevy je potrebné telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle zdravotného úseku +421 910 842 632 a návšteva je povinná zaznamenať svoju prítomnosť v interiéri/exteriéri zariadenia do evidencie knihy návštev.
 • Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy udeliť riaditeľka zariadenia.
 • Žiadame návštevy o dodržovanie nariadení a o trpezlivosť, čím môžeme predísť zbytočným nedorozumeniam. Zdravie našich prijímateľov sociálnych služieb je prvoradé.
 • Informácie o možností návštev v zariadení sa budú priebežne aktualizovať s prihliadnutím na vývoj epidemiologickej situácie.

Možnosť návštev svätých omší pre verejnosť v zariadení  platí:       

 • Verejnosť je povinná v interiéri zariadenia a tiež v kaplnke zariadenia dodržiavať epidemiologické opatrenia a pokyny  zamestnancov. Počas celej návštevy kaplnky musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

V Nitre 29. apríla  2022

Mgr. Jana Holečková, riaditeľka