Katechéti na Dňoch kresťanskej kultúry

Katechéti z Nitrianskej diecézy sa v dňoch 25. – 26. októbra 2019 zúčastnili na v poradí už VI. ročníku Dní kresťanskej kultúry, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Témou ostatného ročníka bol význam sv. Cyrila a Metoda v kresťanskom umení a v živote Cirkvi na Slovensku v súvislosti s 1150. výročím smrti sv. Cyrila, ktorého relikvia sa nachádza aj v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Súčasťou programu dní kresťanskej kultúry bola aj sv. omša celebrovaná Mons. Františkom Rábekom a prítomnými kňazmi v katedrále sv. Martina pri príležitosti výročia posviacky chrámu a uctenie si relikvie sv. Cyrila. Prítomní katechéti počas intelektuálno-formačného podujatia s duchovným zameraním uvažovali nad významom sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov a zároveň spoznávali ikonografiu oboch svätcov. Intelektuálno-duchovnú formáciu viedol iniciátor podujatia, pedagóg a cirkevný historik, odborník na sakrálne umenie Dr. Ľuboslav Hromják. Hosťami podujatia boli Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS a Dr. Eleonóra Zvalená. Mons. Rábek prítomným predstavil pripravovanú publikáciu o živote sv. Gorazda pod názvom Tajomstvo zoborského kláštora. Ľuboslav Hromják priblížil apoštolskú činnosť sv. Cyrila a Metoda na Slovensku,a dejinný vývoj úcty k nim. Účasť na Dňoch kresťanskej kultúry umožnila katechétom prehĺbiť si svoje vedomostí i národné a kultúrne povedomie, čo im pomôže pri plnení ich poslania v prostredí základných a stredných škôl pri vzdelávaní detí a mládeže na témy viažúce sa ku sv. Cyrilovi a Metodovi, ako apoštolom Slovanov. Po skončení podujatia katechéti navštívili aj miestny farský kostol v Spišskom Podhradí, kde si uctili relikviu sv. Filomény.