Kňazská rekolekcia v Nových Zámkoch s oslavou jubilea biskupského vikára

V Nových Zámkoch sa 7.  septembra 2023 konala pravidelná kňazská rekolekcia, v rámci ktorej vo farskom Kostole Povýšenia sv. Kríža slávil sv. omšu  nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s kanonikmi katedrálnej kapituly a kňazmi novozámockého dekanátu za účasti miestnych veriacich a primátora mesta Otokara Kleina. Liturgická slávnosť sa mimoriadne niesla aj v znamení významného životného jubilea 70. rokov Mons. Zoltána Ďurča, farára a biskupského vikára pre veriacich maďarskej národnosti Nitrianskej diecézy. Biskup Viliam v príhovore vyzdvihol kňazské pôsobenie a zásluhy jubilanta v záujme prehlbovania duchovného života maďarsky hovoriacich veriacich a poprial mu do ďalších rokov Božie požehnanie a potrebné milosti. Mons. Zoltán Ďurčo sa na rodil 14. apríla 1953 vo Výčapoch Opatovciach. Kňazskú vysviacku prijal v Bratislave 6. júna 1976. Po absolvovaní vojenskej služby pôsobil ako kňaz v Kolárove, Nových Zámkoch, Komárne a Hronovciach. Od roku 1991 až do súčasnosti pôsobí v Nových Zámkoch ako farár a dekan. V roku 2010 bol ustanovený do funkcie biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitrianskej diecéze, bol mu udelený titul pápežského kaplána a v roku 2013 bol ustanovený za kanonika Nitrianskej katedrálnej kapituly. V jeho osobe má nitriansky biskup spoľahlivého partnera a služobníka oltára, ktorý je nápomocný pri zabezpečovaní duchovnej správy na národnostne zmiešanom území Nitrianskej diecézy. Ad multos Annos!