List diecézneho biskupa kňazom v aktuálnej epidemiologickej situácii – zverejnenie

Vzhľadom k tomu, že od 15. októbra 2020 vstúpili do platnosti opatrenia ÚVZ SR súvisiace s aktuálnym nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku, ktoré sa dotkli aj slávenia verejných bohoslužieb za účasti minimálneho počtu veriacich, napísal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák  všetkým kňazom Nitrianskej diecézy list s usmerneniami a odporučeniami pre duchovnú službu v  aktuálnej situácii, a aby sa na ňu mohli kňazi aj s veriacimi v rámci celej Nitrianskej diecézy pripraviť.

List diecézneho biskupa prinášame v plnom znení a prosíme veriacich, aby boli kňazom v jednotlivých farnostiach pri napĺňaní jeho obsahu nápomocní v záujme ochrany zdravia ako kňazov, tak aj samých seba, svojich najbližších a všetkých blížnych vo svojom okolí.

Drahí bratia kňazi,

k všeobecným inštrukciám vydaným KBS, v súlade s nariadením hlavného hygienika SR, Vás chcem poprosiť, aby ste boli v tomto smere disciplinovaní a zachovávali tieto predpisy. Využívajte, prosím, všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii pre službu tým, ktorí sú Vám zverení. Týka sa to aj prenosu svätých omší, kde je to možné, cez elektronické médiá, sprostredkujte im prenos bohoslužieb. Bezpochyby je to veľkým prínosom, avšak uvedomujme si, že provizórne riešenie nemôže nahradiť našu fyzickú prítomnosť uprostred spoločenstva našich veriacich. Preto sa musíme usilovať udržiavať pri živote živú vieru aj s možnosťou, ktorú máme, hoci obmedzenú, ale predsa možnú. Preto tak, ako to robíte mnohí, pokračujme v tomto úsilí a buďme k dispozícii a viditeľní uprostred svojich veriacich! Mnohí potrebujú pocítiť našu blízkosť a pomoc.

Preto Vás prosím, aby ste svojim veriacim oznámili, spôsobom, ktorý Vám je možný, kedy je kostol otvorený (môže byť aj po celý deň, ak je zabezpečený) a tiež stanovte čas, kedy ste tam Vy k dispozícii. Nech to je aspoň jednu hodinu denne, okrem svätej omše, keďže na nej je počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom. Kde je väčšia farnosť a viac kňazov, nech je viacero možností (dopoludnia aj popoludní). Vtedy im môžete poslúžiť svätou spoveďou, rozhovorom a podať aj sväté prijímanie, podľa ich želania. Spovedať môžete aj mimo kostola. A pochopiteľne, tam, kde je to možné, pridajte aj sväté omše.

Čo sa týka spovedania najmä pred sviatkom Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých, treba dať príležitosť, podľa možností, vo väčšej miere. Treba však dbať, aby sa nezhromaždilo väčšie množstvo čakajúcich v kostole alebo v uzavretom priestore. Pri tejto príležitosti im možno v intervaloch podať sväté prijímanie. Kde je to možné, najmä v menších farnostiach, rozdeľte si farnosť na určité časti alebo ulice a v jednotlivé dni dajte možnosť veriacim z tej lokality pristúpiť k sviatosti zmierenia. V tomto čase môže byť vyložená Sviatosť oltárna.

 Ako už bolo avizované, požiadame Apoštolskú penitenciáriu v Ríme s prosbou o zváženie určitej úpravy podmienok pre získanie odpustkov pre zosnulých, vzhľadom na okolnosti pandémie. Teda, čo sa týka spôsobu, možno aj času, kedy a akým spôsobom sa odpustky dajú získať.

So všetkou opatrnosťou a ochranou seba, nezabúdajme, prosím, na nikoho, predovšetkým starých a osamelých ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby nezostali bez duchovnej posily a útechy, ale tiež bez jedla, liekov alebo v inej núdzi. Usilujme sa postarať o to, aby nikto bez vážnej príčiny neodišiel z tohto sveta bez zaopatrenia sviatosťami, keď je to len trocha možné. Veď kto by mal byť v prvej línii služby lásky k iným, ak nie my?! Mnohí naši veriaci, laickí bratia a sestry s nasadením svojho zdravia a životov sa obetavo angažujú v tejto službe a to nie len preto, že je to ich zamestnanie.

Aj keď sa nám to neľahko počúva, múdry A. Einstein už pred rokmi hovoril: „Kríza je najväčším požehnaním pre ľudí a národy. Kreativita pramení z tiesnivých múk, ako keď sa deň rodí z tmavej noci. Práve v období krízy sa rodí vynaliezavosť, rôzne objavy a veľkolepé stratégie. Tí, ktorí svoje zlyhania a ťažkosti pripisujú kríze, dopúšťajú sa násilia na svojich vlastných talentoch a vážia si problémy viac ako riešenia. Skutočnou krízou je neschopnosť. Bez krízy neexistujú žiadne výzvy, bez výziev sa život stáva rutinou, pomalou agóniou. To najlepšie z každého človeka sa vynorí práve v kríze.“

Povzbudzujme našich veriacich k spoločnej modlitbe svätého ruženca v našich rodinách a spoločenstvách.

Drahí bratia kňazi, ďakujem Vám za Vaše pochopenie, Vašu obetavosť a ústretovosť v tomto neľahkom čase.

Vyprosujem Vám hojnosť Božej pomoci na príhovor Panny Márie a našich diecéznych patrónov sv. Svorada a Beňadika – i všetkým, o ktorých sa s láskou staráte. Pozdravte ich v tomto duchu a uistite ich o mojej modlitbe, o ktorú prosím aj ja Vás.

Viliam Judák, diecézny biskup