Mariánska púť na Kalvárii v Nitre aj s misijným krížom s relikviami svätcov

18. augusta 2020 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Na tradičnú púť k Matke Božej na Kalvárii v Nitre pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, doputovali 17. – 18. augusta 2019 katolícki veriaci z Nitry a nitrianskeho regiónu slovenskej i maďarskej národnosti, aby položili k nohám Matky Božej Nitrianskej svoje prosby, či úmysly a vyprosovali si na jej príhovory pomoc a Božie požehnanie. Púť sa začala v deň slávnosti 15. augusta, a vyvrcholila počas víkendu. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku doplnil bohatý duchovný program tvorený Eucharistickými pobožnosťami, vysluhovaním  sviatosti zmierenia, aktivitami pre deti v pastoračnom centre „Skalka“, či interaktívny workshop s hudobným programom nitrianskeho Centra pre rodinu pod názvom DUET tour „7 pilierov dobrého manželstva“. V sobotu po uvítaní Misijného kríža s relikviami svätcov sa ako hlavný celebrant v maďarskom jazyku predstavil generálny sekretár Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti 2020 Dr. Kornél Fábry, ktorý po jej skončení v aule Misijného domu prednášal o úcte k Eucharistii a o eucharistických kongresoch. Po slovenskej sv. omši celebrovanej kapitulným kanonikom Mons. Mariánom Šurábom, pokračoval večerný program modlitbou posvätného ruženca,  sviečkovou procesiou k Lurdskej jaskyni, duchovným pásmom o Božom milosrdenstve a svätou omšou celebrovanou novokňazmi Spoločnosti Božieho Slova a Nitrianskej diecézy.

Nedeľný program začal pobožnosťou krížovej cesty a vyvrcholil slávnostnými sv. omšami. Pre veriacich v maďarskom jazyku ju celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Slávnostnú sv. omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s Mons. Jozefom Haľkom a prítomnými kňazmi. Vo svojej homílii sa biskup Judák zameral na skutočné hodnoty a zmysel  života človeka vedúce k šťastiu, ktoré ako povedal, možno nájsť jedine v Bohu, vo viere v Boha, v plnení Božej vôle, či objavovaní Boha a jeho zámerov. Spomenul vyjadrenie jedného človeka, že „nie je možné byť bohatším, ako byť nebesky bohatým.“, k čomu ako príklad takéhoto životného postoja predostrel veriacim Pannu Máriu, ktorá si za to vyslúžila otvorené nebo. Poukázal aj na relikvie svätcov nachádzajúce sa na misijnom kríži a na ich životy, ktoré boli poznačené tým, že sa v nich rozhodli pre Boha a pre plnenie Božej vôle. Preto vyzval aj prítomných veriacich, aby šli touto cestou živej komunikácie s Bohom a načúvaniu Jeho hlasu, aby sa stali skutočne šťastnými a nebesky bohatými a bohatšími už na zemi, a aby tak za to tiež získali otvorené nebo.

Liturgické slávenia za účasti množstva pútnikov sprevádzali chrámové zbory z Kalvárie a Nitry, ktoré tiež prispeli k úspešnému duchovnému podujatiu, ktoré obyvatelia Nitry vnímajú aj ako Nitrianske hody. Mariánska púť na Kalvárii v Nitre je už niekoľko storočí vyjadrením Mariánskej úcty obyvateľov mesta. V histórii sa spomínajú ďakovné púte za skončenie morovej epidémie v roku 1739, či za záchranu úrody po prírodných katastrofách akou bola pohroma kobyliek v roku 1748. Veľkú úctu k tomuto miestu mal nitriansky biskup Ján Gustíny – mariánsky ctiteľ, ktorý zaviazal mešťanov k sľubu listinou z 20. decembra 1765, že každoročne 15. augusta sa uskutoční procesia na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V Kostole Nanebovzatia Panny Márie sa nad hlavným oltárom nachádza vzácna drevorezba Piety, ktorá bola nesená na čele kajúceho sprievodu mešťanov.