Modlitba na mimoriadny Rok milosrdenstva

MODLITBA NA MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pane Ježišu Kriste,

ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,

a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;

cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;

dojal Petra k slzám po zrade

a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,

akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,

Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť

najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:

daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,

vzkrieseného a osláveného.

Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,

a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:

daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,

milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,

aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti

a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením

prinášať chudobným dobrú zvesť,

zajatým a utláčaným zvestovať slobodu

a slepým prinavrátiť zrak.

Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,

ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.

Amen.

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva pre pútnikov sú nasledovné:

Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471)

Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony:

Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.

Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.

Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu eucharistiu (v ktoromkoľvek kostole). Zároveň je nutné vykonať reflexiu (úvahu) nad milosrdenstvom.

Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.

Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.

Okrem tohto sa vyžaduje vylúčiť akúkoľvek záľubu k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova môžu získať odpustky a to tým, že:

Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriesenom Pánovi.

Že príjmu Najsvätejšiu eucharistiu.

Že budú účastní slávenia svätej omše alebo spoločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, liturgia hodín atď.) , a to aj v prípade, že to bude pre nich možné len cez masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, internet).

Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mimoriadneho Svätého roka, ak budú konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám vykoná jeden alebo viac skutkov telesného či duchovného milosrdenstva.

Skutky telesného milosrdenstva sú:

 1. Dávať jesť hladným.
 2. Dávať piť smädným.
 3. Prichýliť pocestných.
 4. Odievať nahých.
 5. Navštevovať chorých.
 6. Poskytovať pomoc väzňom.
 7. Pochovávať mŕtvych.

Skutky duchovného milosrdenstva sú:

 1. Napomínať hriešnikov.
 2. Poúčať nevedomých.
 3. Dobre radiť pochybujúcim.
 4. Tešiť zarmútených.
 5. Trpezlivo znášať krivdu.
 6. Odpúšťať ubližujúcim.
 7. Modliť sa za živých i mŕtvych.

Jubilejné odpustky môžu získať aj väzni:

Vo väzenských kaplnkách.

Vždy, keď prejdú bránou svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca.

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva možno privlastniť odpustky aj zosnulým, a to prostredníctvom obety svätej omše a modlitby za zosnulých.

(Spracované podľa Listu Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, Vatikán 1. Septembra 2015)