Modlitbový deň k Matke všetkých národov

26. mája 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (16. februára) Niekoľko tisíc veriacich sa v sobotu 16. februára 2019 zišlo v mestskej hale v Nitre, aby sa aktívne zúčastnili na Modlitbovom dni k Panne Márii – Matke všetkých národov. 

Program tvorila adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, modlitba posvätného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva. Zaznela aj prednáška P. Paula Sigla na tému Panna Mária ukazuje všetkým národom cestu k víťazstvu jej Nepoškvrneného Srdca. Podvečer nasledovala svätá omša, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii pripomenul, že „dobrú matku charakterizuje nezištná láska, ktorá je najistejším sprievodcom po bludiskách života. Preto kresťanský ľud od začiatku chápal, že v ťažkostiach a skúškach je treba sa utiekať k Matke, ako k tomu nabáda najstaršia mariánska modlitba: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Otcovia našej viery vedeli, že v nepokojných časoch je treba sa zhromaždiť pod plášť svätej Matky Božej“. A Mons. Viliam Judák povzbudil veriacich, aby boli spolu s Máriou, skrze Máriu a v Márii poslušní Bohu, Cirkvi. „Veď bez Božej Matky  riskujeme, že sa staneme vlažnými a po čase studenými. Bez nej  zistíme, , že sme  príliš slabí na to, aby sme obstáli v dobrom a po páde povstali. Keď sa jej zasvätíme naším  životom nebude  bude chýbať radosť, neha, sladkosť a teplo, ktoré jej Nepoškvrnené Srdce rozlieva do duší, ktorí jej patria“, dodal na záver nitriansky biskup. 

Na konci svätej omše sa všetci prítomní pomodlili modlitbu zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Miroslav Lyko