Modlitby za jednotu kresťanov v Nitrianskej diecéze v Kostole sv. Urbana na úpätí Zobora

V rámci vrcholiaceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Nitrianskej diecéze sa 25. januára 2023 po prvýkrát v Kostole sv. Urbana v Nitre na Zobori zišli aj veriaci z mestských farností Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi, kresťania z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Reformovanej kresťanskej cirkvi a Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ako aj kresťanskí veriaci patriaci pod jurisdikciu Ordinariátu OS SR a OZ SR a Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR žijúci v Nitre, aby sa spoločne zúčastnili na tradičnej ekumenickej bohoslužbe pod vedením svojich duchovných otcov. V duchu slov proroka Izaiáša „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Izaiáš 1,17) sa prítomným v kázni prihovoril evanjelický farár Colnej správy Marián Bodolló. Pri spoločných modlitbách sa postupne vystriedali kaplán zoborskej farnosti Anton Grznár, evanjelická farárka z cirkevného zboru v Nových Sadoch Jana Juššíková, farár Reformovanej kresťanskej cirkvi z Nitry Tamás Ficzere, policajný kaplán František Bartoš, vojenský kaplán František Krušinský, duchovný správca cirkevnej obce Pravoslávnej cirkvi v Nitre Lukáš Nováček, kňaz Gréckokatolíckej Cirkvi z Ukrajiny Ivan Kovaľ a diakon Ordinariátu OS a OZ SR a organizátor bohoslužby Tomáš Pružinec. Úvod a záver ekumenickej bohoslužby patril miestnemu zoborskému farárovi Milanovi Polákovi a dozorcovi Cirkevného zboru ECAV v Nitre Jánovi Hubovi, ktorí sa zúčastneným kresťanským veriacim v zaplnenom zoborskom kostole prihovorili a poďakovali za ich prítomnosť a kresťanské svedectvo úprimného záujmu o bratskú jednotu a kresťanskej lásky v záujme konania dobra iným. Ekumenické modlitby svojim spevom dôstojne sprevádzal Spevácky zbor z Kostola sv. Gorazda v Nitre na Klokočine pod vedením Samuela Hollého. Po skončení bohoslužby sa jej účastníci stretli na agapé v zoborskom farskom pastoračnom centre.
Súčasťou ekumenickej bohoslužby bola aj finančná zbierka, ktorej výťažok poputuje do Centra Slniečko na pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Ekumenické bohoslužby v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov majú v Nitre dlhoročnú tradíciu a pomáhajú budovať spoločenstvo bratov a sestier zjednotených v Kristovi na tom čo ich spája. Možno aj nie náhodou sa tak tohtoročná ekumenická bohoslužba  konala v kostole na úpätí Zobora, kde sa písali prvotné dejiny kresťanstva na území Nitry aj vďaka existencii Zoborského kláštora už v roku 880, a na svahoch ktorého sa od tých časov dorábalo víno, ktoré v liturgii používajú všetky kresťanské cirkvi.