Nadácia Konštantína Filozofa vydala Proglas a pamätnú medailu

Pri príležitosti 1150. výročiu smrti sv. Konštantína-Cyrila a 15. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie vydala Nadácia Konštantína Filozofa pri Nitrianskom biskupstve limitovanú edíciu publikácie s textami Proglasu v slovenčine, staroslovienčine a v angličtine, a pamätnú medailu venovanú sv. Cyrilovi-Konštantínovi a Metodovi. Publikácia bola vydaná za účelom jej rozšírenia do škôl a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku v záujme prehlbovania duchovného a kultúrneho odkazu sv. Cyrila a Metoda medzi mladou generáciou. Obsahuje texty Proglasu (Predslov sv. Konštantína – Cyrila k Evanjeliu) v troch jazykových mutáciách, úvody od emeritného nitrianskeho biskupa blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca a súčasného diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, ako aj vysvetlivky a poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu od autora prekladu Viliama Turčányho. Publikácia je obohatená o ilustrácie akademického maliara Vincenta Hložníka a DVD nosiče obsahujúce okrem iného nahrávky prednesu Proglasu v slovenčine a staroslovienčine a staroslovienskeho Otčenášu. Averz medaile znázorňuje sv. Cyrila a Metoda, reverz znázorňuje emeritného nitrianskeho diecézneho biskupa blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý bol veľkým ctiteľom odkazu oboch slovanských vierozvestov a má veľké zásluhy na zachovávaní duchovného a kultúrneho dedičstva oboch vierozvestov.