Nedeľa Božieho Slova v Nitrianskej diecéze

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre, ako aj vo farských chrámoch celej Nitrianskej diecézy sa 26. januára 2020 slávila nedeľa Božieho Slova. Liturgia tejto nedeľnej svätej omše bola oproti bežnému sláveniu doplnená spôsobom, aby bola prostredníctvom „intronizácie“ zviditeľnená kniha Písma – napísaného Božieho slova. Písmo tak počas liturgie v sakrálnych priestoroch diecéznych chrámov dostalo čestné miesto, aby ho veriaci mali „na očiach“. Slávenie Nedele Božieho Slova malo za cieľ napomôcť tomu, aby si veriaci stále uvedomovali a preciťovali vďačnosť za veľký dar Božieho Slova, ale aj záväzok žiť podľa neho v každodennom živote, či zodpovednosť dôsledne o ňom svedčiť, ako si to želal pápež František pri jej ustanovení. Aj v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa tak uskutočnila na podnet rektora seminára prednáška na tému Božie slovo. Pozvaný hosť Blažej Štrba, ktorý je prednášajúcim na Katedre biblických vied Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty priblížil bohoslovcom a pozvaným hosťom aké Božie slovo naozaj je a aký je jeho význam v ich živote.

Sviatok sv. Hieronyma, 30. september 2019, si vybral pápež František ako symbolický dátum na zverejnenie svojho apoštolského listu „Aperuit illis“. V roku 2020 si totiž pripomíname 1600 rokov od smrti tohto exegétu staroveku. Latinský názov pápežovho listu odkazuje na udalosť zjavenia vzkrieseného Pána uprostred apoštolov, keď „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24,45). Prostredníctvom listu ustanovil pre celú Cirkev slávenie Nedele Božieho Slova na Tretiu nedeľu v období cez rok. 26. januára tohto roku sa táto nedeľa tak slávila po prvý raz. Zmysel slávenia takejto nedele naznačil pápež už v závere Roku milosrdenstva: má pomôcť pochopiť „nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“ (apoštolský list Misericordia et misera, 7). Božie slovo je prameňom všetkého života ako pripomína evanjelista Ján v prológu (Jn 1,4) a preto ho nutne potrebujeme. Jeho plnosť nachádzame v Božom synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý je dokonalou komunikáciou Boha (porov. Hebr 1,1). A kde inde poznávame jeho tvár tak pravdivo ako v evanjeliách? Práve ony, no v konečnom dôsledku „všetky texty [Písma] hovoria… o Kristovi“ (Aperuit illis, 7), a tak si napísané Božie slovo zasluhuje našu pozornosť. Nedeľa Božieho Slova nám má pomôcť aby sme „cítili vďačnosť za tento veľký dar, no zároveň záväzok žiť podľa neho v každodennom živote a zodpovednosť dôsledne o ňom svedčiť“ (Aperuit illis, 2).

Načasovanie slávenia má tiež svoj zmysel. Nedeľu Božieho Slova slávime v období, „keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy so židmi a modliť sa za jednotu kresťanov“ (Aperuit illis, 3). Nesie ekumenický význam i poukaz na skutočné svetlo na ceste objavovania vzájomnej jednoty. A čo pre nás konkrétne znamená „sláviť“ Nedeľu Božieho Slova? Pápež ponúka vo svojom liste niekoľko podnetov. Prvým je nepochybne zviditeľnenie knihy Písma, napísaného Božieho slova, prostredníctvom „intronizácie“. To značí dať Písmu čestné miesto v sakrálnom priestore, aby sme slovo „mali na očiach“ a poskytovali mu podobne čestné miesto v našom vnútri. Nemusí to ale platiť len o chráme. Domov každého z nás sa tiež môže stať priestorom, kde bude kniha Písma zaujímať dôstojné a viditeľné miesto. Bude pripomienkou, aby sme ju častejšie vzali do rúk a čítali. Presne to pripomína pápež, keď hovorí v liste o význame „jej každodenného čítania, hlbšieho poznania a tiež modlitby so Svätým písmom“ (Aperuit illis, 3). Počas sv. omše počúvame Božie slovo, no neraz sú to len krátke úryvky. Celistvejšie osobné čítanie – alebo spolu s blízkymi – môže pomôcť objaviť širšie súvislosti, väčšmi sa zblížiť s Ježišom, čerpať inšpiráciu pre modlitbu i útechu. Teda rozvíjať familiaritu s Písmom. Samozrejme, táto nedeľa nemá byť iba jediným výnimočným dňom v roku, keď si uvedomíme význam Božieho slova. Skôr sa má stať dňom, ktorý nás – obrazne povedané – „naštartuje“ k obnove vzťahu k Božiemu slovu, a k Písmu zvlášť. (Zdroj P.Marek Vaňuš SVD)