Nitra si dôstojne uctila Sviatosť Oltárnu v Kostole sv. Ladislava

13. novembra 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Aj katolícki veriaci z nitrianskych farností sa  dnes pripojili k veriacim v ďalších mestách na Slovensku,  v ktorých spoločne slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi konaním sv. Omší na verejných priestranstvách spojených s procesiami. Sv. omša sa v Nitre v tomto roku na rozdiel od minulosti konala v majestátnom a vynovenom Kostole sv. Ladislava, zvanom aj Piaristický kostol. Spolu s farármi nitrianskych farností ju celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák za účasti veriacich zo všetkých mestských, ale aj okolitých farností. Prítomné boli aj deti, zvlášť chlapci a dievčatá s košíkmi plnými ružových lupeňov, ktorí v tomto období po prvýkrát prijali Eucharistického Ježiša Krista.

Mons. Judák vo svojej homílii poukázal na zmysel sviatku Božieho Tela cez myšlienky, ktoré sa dotýkali  chudoby a hladu vo svete, ako aj toho, prečo tomu tak je. Povedal: „Naše duše sú podvýživené a naše srdcia zatvrdnuté a slepé. Srdcia neukazujú ani cestu rozumu.  Preto panuje zmätok, lebo v našom srdci panuje chaos, pretože tam chýba láska, ktorá by mohla ukázať cestu spravodlivosti. Aby všetkým stačilo chleba, treba najprv nasýtiť srdce človeka. Aby vo svete zavládla spravodlivosť, musí najskôr zavládnuť v ľudských srdciach. A to nie je možné bez Boha a bez toho, aby sme sa živili jeho slovom. To slovo sa stalo telom, stalo sa človekom, aby sme ho mohli prijímať a aby sa mohlo stať našim pokrmom.“

Mons. Judák povzbudil veriacich k tomu, aby Ježiš Kristus v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej neostal zatvorený len v bohostánkoch,  ale sa stal každodennou súčasťou ich života,  a aby sa oni stali cestami, po ktorých bude môcť On prichádzať všade kde žijú, kde pôsobia, lebo to má veľký význam pre človeka a pre jeho život na zemi, ale aj vo večnosti. V závere slávnosti Mons. Judák udelil prítomným i celému mestu požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Napriek tomu, že už v týždni v deň sviatku absolvovali nitrianski veriaci procesie aj pri svojich farských chrámoch, prišli aj v nedeľu v hojnom počte. Rehoľné sestry a veriaci z farnosti Nitra – Dolné mesto obetavo pripravili a vyzdobili jednotlivé oltáre po trase procesie. Počasie však v nedeľu v Nitre nebolo priaznivé, a tak  nitrianski veriaci v tomto roku oslávili dar Eucharistie bez mestskej procesie. V srdciach si však odniesli živú úctu k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej a deti zasypali Kostol sv. Ladislava lupeňmi ruží.