Nitrania si uctili patróna mesta sv. Andreja Svorada tradičnou ďakovnou púťou k Zoborskému kláštoru

V areáli  Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobore, sa 17. júla 2020 pri ruinách starobylého Zoborského kláštora pri príležitosti spomienky na sv. Andreja-Svorada a Beňadika – pustovníkov, uskutočnila tradičná ďakovná púť k sv. Andrejovi-Svoradovi, patrónovi mesta Nitra. Nitrania tak pod vedením diecézneho biskupa Viliama Judáka a predstaviteľov mesta splnili starobylý sľub zo začiatku 18. storočia, keď mesto nivočil mor, a viac ako tretina obyvateľov zahynula. Obyvatelia Nitry sa v tom čase utiekali ku sv. Andrejovi-Svoradovi. V predvečer slávnosti prisľúbili pôst a v samotný deň slávnosti aj púť na Zobor, kde sa mali konať bohoslužby na jeho počesť. Za takmer tristo rokov sa na tento prísľub pozabudlo a púte na Zobor ustali. Sväté omše boli obnovené až v 90. rokoch minulého storočia a biskup  Judák v roku 2019 úplne oživil starobylú tradíciu púte k sv. Andrejovi Svoradovi spojenú aj s pôstom a duchovnou prípravou.

V tomto roku sa pre bezpečnostné opatrenia súvisiace s koronavírusovou epidémiou pešia procesia z mesta na Zobor síce neuskutočnila, ale na posvätnom mieste sa Nitrania predsa len zhromaždili, aby sa popri účasti na liturgickej slávnosti nadýchali aj histórie a posvätna vyžarujúceho zo zeme a starých kláštorných múrov. Tak chceli poďakovať Bohu a prosiť aj patróna mesta o ochranu v týchto časoch. Biskup Judák slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Andreja-Svorada celebroval spolu so Zoborským opátom Ladislavom Belásom, veľprepoštom Nitrianskej sídelnej kapituly Štefanom Vallom, zoborským farárom Milanom Polákom a ďalšími kňazmi z mestských farností. Obetoval ju na poďakovanie za Božiu ochranu, a tiež za obyvateľov mesta Nitra aj s prosbou o Božiu pomoc v období súčasnej koronavírusovej epidémie.

Vo svojej homílii biskup Judák veriacim  priblížil tradíciu pútí k sv. Andrejovi Svoradovi a pripomenul morovú epidémiu z 18. storočia, jej priebeh, obete, či spôsob, ako sa s ňou vyrovnávali obyvatelia Nitry. Minulosť prepojil s aktuálnou epidémiou koronavírusu, pričom pokázal na to, že nie je Božím trestom, ale že ju človek spôsobil sám pre svoj spôsob života, zlyhania  a hriechy, ktoré často kričia až do neba. Preto vyzval k obráteniu myslenia, prebudeniu sa, aktivizovaniu solidarity a nádeje, dodržiavaniu Desatora a k zmene súčasného životného štýlu, ktorý je dlhodobo neudržateľný vo všetkých oblastiach života človeka na zemi. Biskup Judák okrem iného povedal: „Potrebujeme predovšetkým prehodnotenie hodnôt nášho života, a tým prekonať ľadový chlad moderného sveta, jeho znečistenie a ničenie. Obrátenie k Bohu je tou potrebnou a jedinou klimatickou zmenou, ktorú vyprosujeme a novým štýlom života chceme aj realizovať. Život bez obety lásky, duchovna, a vzájomnej pomoci je málo ľudský. Mnohé epidemiologické opatrenia nie sú zbytočné, ale viera v Boha nám hovorí, že sme aj v Božích rukách, a preto sa obraciame v takýchto chvíľach na milosrdného Boha a prosíme ho o pomoc. Keď robíme všetko proti šíreniu nemoci, konajme dôsledne všetko aj preto, aby nás nehubil vírus v duši, ktorý deformuje naše srdcia, zatemňuje naše myslenie a do života vnáša sebectvo a bezcitnosť. Nech nám sv. Andrej-Svorad náš nebeský ochranca v tomto úsilí pomáha svojim príkladom a orodovaním.“

Účasť veriacich z mesta Nitra aj napriek miestami upršanému počasiu svedčila o tom, že uposlúchli výzvu svojho biskupa a nestratili zmysel pre starobylý sľub, ktorého ovocie je aktuálne aj v dnešných časoch. Na slávnosti sa zúčastnil aj správca farnosti a pútnického miesta Skalka pri Trenčíne Peter Beňo, ktorého prítomnosť v Nitre bola symbolicky prepojená s otvorením hlavnej púte k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutočňuje počas tohto víkendu v Skalke pri Trenčíne.