Nitrianska animátorská škola opäť otvorila svoje brány

Po takmer polročnej prestávke sa v sobotu 10. októbra 2020 v priestoroch Diecézneho pastoračného centra opäť otvorili brány Nitrianskej animátorskej školy. Koordinátori z dôvodu pandemickej situácie a z nej vyplývajúcich opatrení zvolili namiesto víkendovej formy jednodňový formát. Tentokrát išlo o mimoriadne stretnutie, nakoľko sa tu stretli tri ročníky účastníkov. Ráno o 9.00 absolvovali tri absolventky záverečné skúšky, ktoré pozostávali z teoretickej i praktickej časti. Dopoludňajší a popoludňajší prednáškový blok následne viedol prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., pastorálny teológ a homiletik, ktorý účastníkom priblížil prvky duchovnej a osobnej prípravy ohlasovateľa evanjelia. Pred obedom sa v kaplnke sv. Ladislava slávila sv. omša, v závere ktorej si úspešné absolventky prebrali certifikáty o absolvovaní animátorskej školy, podpísané diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom a kňazmi koordinujúcimi činnosť tohto formačného projektu. Program sa v popoludňajších hodinách zavŕšil krátkou mariánskou pobožnosťou v exteriéri Diecézneho pastoračného centra.

Animátorská škola pozostáva zo 16 informačno-formačných stretnutí počas víkendov v priebehu dvoch rokov (8 stretnutí počas školského roka, 4 v rámci víkendu a 4 v rámci soboty), kde sa záujemcovia budú mať možnosť oboznámiť so základnými piliermi katolíckej viery, duchovno-teologickej tradície, ale aj s antropologickými a filozofickými pohľadmi na súčasný kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom žije mladý človek a v ktorom sa má viera odovzdávať. Účastníci školy si počas jednotlivých víkendov zároveň osvoja aj praktické, technické a komunikačné zručnosti, potrebné pre prácu s mládežou a pre animáciu skupín. Účastníci zároveň budú môcť byť hlbšie vtiahnutí do prípravy a organizácie evanjelizačných a pastoračných podujatí pre mládež či už na úrovni farností, alebo diecézy. V súčasnosti sa v Nitrianskej animátorskej škole pripravuje 9 účastníkov.