Nitrianski miništranti na púti v Ríme

12. augusta 2023 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Približne 170 miništrantov z Nitrianskej diecézy sa pod vedením vdp. Petra Valaského a vdp. Zsoltiho Farkaša, koordinátorov pre pastoráciu miništrantov v Nitrianskej diecéze, zúčastnilo Medzinárodného stretnutia miništrantov CIM. V dňoch 2.- 8. augusta 2015 spoločne s účastníkmi zo Žilinskej diecézy putovali do  Večného mesta, k hrobu apoštolov, aby  sa posilnili vo viere, získali nové priateľstvá a spoznávali krásu Ríma. Celkovo sa zo Slovenska tohto Medzinárodného stretnutia zúčastnilo 250 miništrantov z Nitrianskej, Žilinskej, Trnavskej, Bratislavskej a Banskobystrickej diecézy.

Jedna skupina miništrantov hneď po príchode zavítala do Assisi a druhá skupina do Padovy. Nasledujúce celé tri dni strávili v Ríme, pričom navštívili Vatikán, múzeá, významné baziliky i historické pamiatky. Taktiež nechýbala sv. omša u jezuitov, františkánov i saleziánov. Týmto spôsobom sa zdôraznilo, že Cirkev slávi Rok zasväteného života. Nakoniec nechýbala návšteva Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Tu  slávili sv. omšu, vypočuli si predstavenie histórie pôsobenia slovenských kňazov v Ríme a posilnili sa na cestu autobusom na sever Talianska, kde bola celý nasledujúci deň možnosť oddychu v letovisku Lignano a Lido di Jesolo pri Jadranskom mori.

Centrom a vyvrcholením celej púte bola účasť na už spomenutom medzinárodnom stretnutí miništrantov. V utorok, v popoludňajších hodinách sa na Námestí sv. Petra zhromaždilo vyše desaťtisíc miništrantov z Európy, ale tiež aj z Brazílie a ďalších krajín, spolu z 23 štátov sveta. Nasledovala modlitba vešpier so Svätým Otcom Františkom. Vo svojom príhovore zdôraznil okrem iného aj toto:Ak nekladieme odpor Ježišovmu pôsobeniu, on sa dotkne našich perí ohňom jeho milosrdnej lásky, ako to urobil u proroka Izaiáša, a to nám umožní prijať ho a prinášať našim bratom. Ako Izaiáš, aj my sme pozvaní nezostať uzavretí do seba, chrániac našu vieru v podzemnom úkryte na utiahnutie sa v ťažkých časoch. Sme naopak povolaní deliť sa o radosť z vedomia, že sme vyvolení a zachránení Božím milosrdenstvom, aby sme boli svedkami, že viera je schopná dať nové nasmerovanie pre naše kroky, že ona nás robí slobodnými a silnými, aby sme boli ochotnými a súcimi pre misiu. Aké je pekné zistiť, že viera nám dáva vyjsť zo seba, z našej izolácie, a práve tým, že nás napĺňa radosťou z priateľstva s Kristom Pánom, posúva nás smerom k ostatným, čím sa prirodzene stávame misionármi! Miništranti misionári: Takých vás chce Ježiš!“

Pri osobnom stretnutí s pápežom Františkom vdp. Zsolt Farkaš predstavil Slovensko a  slovenských i maďarských miništrantov, ktorí prišli zo Slovenska. Svätý Otec nám poďakoval za našu službu pri oltári a povzbudil nás, aby sme žili a spolupracovali ako bratia a ubezpečil nás, že bude na nás myslieť v modlitbách.

Po šťastnom návrate domov sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto púte i Medzinárodného stretnutia miništrantov. Ďakujeme za podporu Biskupskému úradu v Nitre, farským úradom, vdp. Marekovi Smatanovi, ktorý nám pomáhal pri organizácii púte, vdp. Jozefovi Luscoňovi a našim duchovným otcom za ich starostlivosť a sprevádzanie i všetkým miništrantom za ich odhodlanie a vytrvalosť a vyprosujeme im, aby sa nebáli odpovedať na Božie volanie. Samotným miništrantom sa v príhovore poďakoval aj samotný pápež František: „Vy, drahí miništranti, čím bližší budete k oltáru, čím viac budete pamätať na dialóg s Ježišom v každodennej modlitbe, tým viac sa budete sýtiť Slovom a Telom Pána a tým viac budete schopní ísť k blížnym prinášajúc im dar, ktorý ste dostali, s entuziazmom dávajúc zo seba radosť, ktorá vám bola darovaná.

Ďakujem vám za vašu ochotu slúžiť pri Pánovom oltári, robiac z tejto služby cvičisko výchovy k viere a láske k blížnemu. Ďakujem, že ste tiež začali odpovedať Pánovi ako prorok Izaiáš: «Tu som, pošli mňa» (Iz 6,8).“

Tento úryvok proroka Izaiáša, bol zároveň aj mottom tohtoročného Medzinárodného stretnutia. Nech aj táto udalosť  povzbudí všetkých miništrantov vo vydávaní svedectva  a motivuje k účasti na ďalších podujatiach. Tým najbližším  bude Diecézne stretnutie miništrantov dňa 19.9.2015 na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.

Michal Peťovský, Zsolt Farkaš, Peter Valaský
Foto: Miroslav Klobučník, Zsolt Farkaš

19784310OLYMPUS DIGITAL CAMERA129OLYMPUS DIGITAL CAMERA1415161718