Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák konsekroval obnovený chrám v Kmeťove

Na sviatok Fatimskej Panny Márie 13. mája 2023 sa uskutočnila  posviacka filiálneho chrámu v Kmeťove, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii a patrí do farnosti sv. Michala v Michale nad Žitavou. Po rekonštrukcii kostola tak bola vykonaná konsekrácia chrámu aj s uložením relikvií svätej sestry Faustíny do nového obetného stola. Konsekráciu vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý bol aj hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše za účasti miestneho administrátora farnosti Jána Hudec, dekana Miroslava Hoždoru a kňazov – rodákov z Kmeťova, farníkov i hostí, ktorí boli zhotoviteľmi alebo dobrodincami rekonštrukcie kostola. Biskup Viliam vo svojom príhovore upriamil pozornosť veriacich  na sny sv. Jána Bosca o pilieroch ľudského života, ktorými sú Eucharistia a Panna Mária. Upriamil pozornosť aj na posolstvá Panny Márie z Fatimy – aby konali pokánie, modlili sa, posväcovali sa, aby tento svet bol naozaj lepší, krajší, ľudskejší, božskejší. A aby tak ako ich predkovia žili intenzívny náboženský život, aby si vieru ako hodnotu zachovali a hlásili sa k nej a odovzdávali ďalším generáciám. Na záver vyjadril žičenie, nech celu farnosť Pán na príhovor Panny Márie ochraňuje a zachová vo svojej láske. V závere slávnosti zazneli ďakovné slová i oslavná báseň. Slávnosť umocnil  spevokol mladých, farníci oblečení v tradičnom kmeťovskom kroji,  kvetinová výzdoba a občerstvenie od miestnych farníkov.  Milým a zároveň radostným prekvapením pre všetkých bolo udelenie hodnosti honorárny dekan z rúk otca biskupa duchovnému otcovi Jánovi Hudecovi za jeho dlhoročný horlivý kňazský život.

Konsekrácii chrámu predchádzala jeho rozsiahla rekonštrukcia pod vedením farára Jána Hudeca. V interiéri bolo prerobené celé presbytérium a osadený bol nový oltár i obetný stôl s ambónou. Vynovená bola socha Ružencovej Panny Márie ako i ostatné sochy. Bolo prerobené celé elektrické vedenie, osvetlenie,  strop kostola, sakristia, výškové zväčšenie bočnej lode, všade bola položená  nová podlaha, omaľovaný bol celý interiér kostola a obnovená bola aj vonkajšia fasáda. Oprava trvala od októbra 2021 do apríla 2022. Obnovený Kmeťovský kostol tak bude ďalej slúžiť veriacim na prehlbovanie viery a vzťahu k Pánu Bohu a Panne Márii a rozmáhaniu lásky k blížnym.