Nitriansky biskup na Nový rok vyzval k odvahe, zodpovednosti a dôvere k Bohu

Nový rok 2020 privítali veriaci 1. januára s diecéznym biskupom Viliamom Judákom počas svätej Omše, ktorú pri príležitosti Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v Bazilike sv. Emeráma celebroval s veľprepoštom Štefanom Vallom a prítomnými kapitulnými kanonikmi.
V úvode slávnosti biskup Judák pripomenul 53. svetového deň pokoja a 27. výročie vzniku Slovenskej republiky. Vo svojej homílii už ale upriamil pozornosť veriacich na prah nového roka 2020 a s tým spojené celospoločenské i osobné výzvy, či predsavzatia, ale aj strach a neistotu, ktoré často ľudia prežívajú z pohľadu do budúcnosti. K tomu prítomným predostrel príklad Panny Márie, Bohorodičky, ktorú nazval „Matkou človečenstva Boha, Boha, ktorý sa stal človekom“. Poukázal na jej úlohu v dejinách ľudstva, jej ochotné prijatie úlohy byť matkou Božieho Syna a na toto tajomstvo kresťanskej viery. Povzbudil veriacich, aby sa podľa jej vzoru tiež nebáli prijať výzvy, aby sa nebáli zodpovednosti v živote, aby dôverovali Bohu. V závere veriacim do nového roka zaželal slovami: „Želám nám všetkým, aby sme sa odvážne a s rozvahou, teda zodpovedne podľa príkladu Božej Matky chopili úloh a výziev, ktoré nový rok so sebou prinesie. Zároveň želám všetkým nám, aby sme si obnovili svoju dôveru v Boha, ktorý je tu, Emanuel, medzi nami, ktorý nás pozýva k spolupráci s Ním, aby sme posväcovali seba, svojich blízkych, tento svet, ako aj nás uisťuje – nebojte sa, Ja som s vami.“ Po skončení liturgickej slávnosti sa veriaci mali možnosť zúčastniť na spoločenskom novoročnom stretnutí s diecéznym biskupom v priestoroch biskupského paláca. Tam sa predstavil aj katedrálny zbor Emerám s interpretáciou vianočných kolied a jedna zo zboristiek Mária Nemčeková predniesla báseň z vlastnej tvorby pod názvom „Novoročná 2020″, ktorú následne venovala a odovzdala diecéznemu biskupovi Viliamovi Judákovi.