Nitriansky biskup posvätil najmladšej farnosti v Nitre novú farskú budovu

Najmladšia farnosť v Nitre, ktorej patrónom je sv. Urban, patrón vinohradov a vinohradníkov, a ktorej územie sa rozprestiera na úpätí vrchu Zobor a rovnomennej mestskej časti, sa po 10 rokoch svojej existencie dočkala vlastnej farskej budovy. Po rokoch úsilia miestneho farára dr. Milana Poláka a jeho provizórnom pôsobení v prenájme sa v roku 2018 začalo so stavbou, ktorá vznikla na základoch staršej schátranej budovy. Takmer 18 mesiacov trvala náročná stavba novej farskej budovy, ktorej interiér dnes tvoria nielen kancelárske, či ubytovacie, ale aj spoločenské priestory pre činnosť farského pastoračného centra. Stavbu podporilo Nitrianske biskupstvo, ale aj samotní členovia farského spoločenstva a dobrodinci ako po finančnej, tak aj materiálnej stránke, alebo osobnou účasťou na stavebných prácach. Uskutočnili sa pravidelné stavovské zbierky, či predávali sa pamätné magnetky s cieľom zomknúť veriacich, aby prejavili spolupatričnosť s tým, čo bude popri Kostole sv. Urbana ich novým duchovným domovom a symbolom existencie živej farnosti.
V kostole sv. Urbana v Nitre na Zobore tak 1. júla 2019 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák celebroval slávnostnú sv. omšu spolu s miestnym farárom dr. Milanom Polákom, veľprepoštom nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefanom Valom, titulárnym zoborským opátom Mons. Ladislavom Belásom a ďalšími kňazmi, po ktorej posvätil novú farskú budovu s pastoračným centrom. Mons. Judák ešte počas sv. omše vo svojej homílii povzbudil zoborských veriacich pripomenutím starobylej histórie Zobora a územia, na ktorom sa dnes ich farnosť rozprestiera, vyzdvihol význam a zmysel každej farnosti pre život veriacich a Cirkvi a vyzval ich k hrdosti na svoju farnosť a zodpovednosti za budovanie jej živého spoločenstva v úzkej spolupráci so svojim farárom. Počas sv. omše Mons. Judák posvätil aj nový omšový kalich, ktorý kostolu venoval prof. Imrich Točka, autor publikácie, ktorú zostavil k 10. výročiu zriadenia farnosti. Po skončení sv. omše sa všetci prítomní presunuli k budove novej fary, ktorej priestory diecézny biskup posvätil a odovzdal do užívania farskému spoločenstvu so želaním, aby bola požehnaním pre všetkých, ktorí budú jej služby využívať v záujme rozvoja duchovného života jednotlivcov, či celých rodín. Slávnosť bola zakončená slávnostným agapé a spoločenským stretnutím, na ktorom sa okrem zoborských veriacich zúčastnili aj robotníci, ktorí na fare pracovali, či dobrodinci, ktorí všemožne podporovali celé dobré dielo. V pastoračnom centre si prítomní mohli prezrieť krátky film o histórii stavby a svedectve viery zoborského farára, ktorý stavbu zveril do rúk Bohu a sv. Ríte, patrónke nemožných vecí. Účastníci slávnosti sa rozchádzali v radosti, viere a v presvedčení, že nová farská budova bude novým impulzom a prispeje k prehĺbeniu duchovného života celého spoločenstva a pritiahne aj tých, ktorí si ešte nenašli k cestu k Bohu.