Nitriansky biskup: Pozemské kráľovstvo budujeme natoľko, nakoľko ním budujeme aj Božie kráľovstvo

20. októbra 2018 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Na slávnosť Krista Kráľa (23. novembra 2014) celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojom katedrálnom chráme svätú omšu. K desiatkam prítomných veriacich sa duchovne pripojili aj diváci RTVS. Liturgiu obohatil spev bohoslovcov Schola cantorum Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre a speváckeho zboru Psallite Deo.

Nitriansky biskup sa v homílii venoval vzťahu medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvami tohto sveta: „Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta (…) avšak zároveň je medzi nami. (…) Božie kráľovstvo sa nám teda javí na základe Svätého písma ako zjavenie a tajomstvo. Zároveň poukazuje, že hodnoty, ktoré prezentuje Božie kráľovstvo a pozemské dobrá, sa navzájom nevylučujú“. Mons. Viliam Judák ďalej pripomenul, že „kresťanstvo nijako nevzďaľuje veriaceho človeka od sociálneho a politického úsilia, ba dokonca ho v týchto oblastiach volá k zodpovednosti a životnému svedectvu. Evanjelium dnešnej slávnosti Krista Kráľa (Mt 25, 31-46) nám potvrdzuje, že Božie kráľovstvo sa prejavuje, či sa doň vstupuje, našim každodenným životom, vzťahom k iným. Samozrejme, nezabúdajme, že ako Božie deti sme v prvom rade občanmi neba. Ale keďže Boh tak miloval svet, že nám poslal svojho jednorodeného Syna (por. Jn 3, 16), slávou aj iróniou kresťanského života zostáva pravda: Čím viac budeme milovať Boha, tým vernejšie budeme slúžiť tomuto svetu. Teda pozemské kráľovstvo budujeme natoľko, nakoľko ním budujeme aj Božie kráľovstvo“.

Hlavný celebrant  v tejto súvislosti spomenul slová svätej Alžbety Uhorskej: Musíme tu byť jeden pre druhého, lebo Boh nám ukázal, že je tu pre nás. A jedným dychom skonštatoval, že to nie je jednoduché: „Aj my sme často vzdialení od iných a zabúdame na dnešné Ježišove slová: Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili (por. Mt 25, 40). Ježiš Kristus sa nestal takto vzdialenou postavou, ale je nám blízky v iných ľuďoch. V nich sa nám prezentuje Božia tvár. (…) Nemôžeme si dovoliť ponúknuť skrátenú verziu evanjelia. Nemôžeme dopustiť, aby sa sociálna náuka stala sama o sebe cieľom. Viera je omnoho viac než jedna forma verejnej filozofie alebo užitočný súbor riešení sociálnych otázok. Cirkev nie je iba združením sociálnych pracovníkov, je komunitou veriacich a učeníkov“. Biskup Viliam Judák povzbudil prítomných veriacich k angažovanosti vo verejnom živote: „Kresťania musia naďalej dodávať život tomuto svetu, tak ako prví kresťania, následkom ktorých sa menili aj nespravodlivé zákony Rímskej ríše. Takáto je (…) úloha kresťana, ktorej sa nemôžeme zrieknuť. (…) Sme zodpovední za stav v spoločnosti“. Nitriansky biskup ďalej uviedol, že riadne ustanovenej autorite patrí zo strany kresťanov rešpekt, no nie „servilnosť, mlčanie či nekonanie. A už vôbec nie výhovorky či tolerovanie závažného zla vo verejnom priestore, ktorý patrí všetkým“. Hlavný celebrant pripomenul nedávne kritické stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k vládou prijatej celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. „Boh nás nestvoril na to, aby sme nejako prečkali zápas o dušu vo verejnom priestranstve. Nemôžeme byť ľahostajní“.

Po skončení sväte omše bola vystavená k celodennej poklone Oltárna sviatosť a chrámom zaznela zasväcujúca modlitba ku Kristovi Kráľovi. Celodenný program zakončili slávnostné vešpery.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Foto: Ján Kollárik

1234567v1v2v3v4