Nitriansky biskup Viliam Judák novokňazom: „Pozerajte sa na svoju kňazskú službu očami viery“

Štyria novokňazi Jozef Kopáč z farnosti Oščadnica, Radoslav Lenčéš z farnosti Močenok, Mikuláš Šurín z farnosti Sereď a Branislav Valkovič z farnosti Tlmače sú tohtoročnou radosťou a milosťou Nitrianskej diecézy. 11. júna 2022 po rokoch teologických štúdií a duchovnej formácie v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, ale hlavne vďaka povolaniu, ktorého sa im dostalo, prijali v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade kňazskú vysviacku a zaradili sa medzi Božích služobníkov starobylej Nitrianskej diecézy. Ich svätiteľom a hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše za účasti ich rodičov a príbuzných, ako aj veriacich z ich domovských farností bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Skôr, ako sa vkladaním rúk svätiteľa a konsekračnou modlitbou stali Kristovými kňazmi, vypočuli si jeho príhovor, v ktorom uvažoval najmä nad podstatou a významom kňazského povolania, ako darom a tajomstvom, ktorým je táto sviatosť. V jeho príhovore viackrát zazneli myšlienky, v ktorých veľmi jasne zdôrazňoval podstatu kňazstva zameranú výlučne na Ježiša Krista a jeho príklad. Aj preto im v závere povedal: „Pozerajte sa na svoju kňazskú službu očami viery. Nemajte z nej strach, či obavu. Duchovný úrad, či služba ktorú prijímate nie je iba bremeno, alebo veľká zodpovednosť, ktorá každého z nás presahuje. Horlivosť za Pánov dom, ktorá má spaľovať každého apoštola, prináša aj radosť z najvrúcnejšieho spoločenstva s Kristom. Lebo tí čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Nikto neodchádza volaný Bohom do tejto služby, aby nezakúsil sladkú prítomnosť Pána. Kiež sa  to na vás drahí bratia na príhovor Panny Márie, Matky kňazov  splní vo vašom živote a v živote tých, ku ktorým budete poslaný.“  Nad týmito slovami tak mohli uvažovať ordinandi aj počas modlitby litánií na chladnej dlažbe katedrály, kým sa ich dotkli ruky svätiteľa a prítomných kňazov, aby si ich vzali k srdcu. V závere slávnosti už ako novokňazi tak vyjadrili vďaku Bohu za dar kňazstva, ako aj svätiteľovi a rodičom za podporu v živote i počas formácie. Štyria novokňazi čoskoro nastúpia na svoje prvé pôsobiská v Nitrianskej diecéze a s apoštolskou horlivosťou a pastoračným elánom začnú žiť svoje kňazské povolania a slúžiť Bohu a blížnym, ako ich k tomu pozval a povzbudil nitriansky biskup Viliam Judák.