Nitriansky biskup Viliam Judák: Prispejme k atmosfére prijatia a poskytnutia pomoci

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák adresoval veriacim vo farnostiach svojej diecézy povzbudenie byť hlasom v prospech prenasledovaných irackých kresťanov:

Drahí bratia a sestry,

počas nedávnej návštevy Ad limina apostolorum vo Vatikáne nám Svätý Otec František pripomenul, že „Cirkev je povolaná hlásať a dosvedčovať vľúdne prijatie migranta v duchu lásky a rešpektovania ľudskej osoby v kontexte nevyhnutného dodržiavania zákonnosti.“  V tomto duchu sa vyjadrili aj ďalší predstavitelia Rímskej kúrie, ktorí nás prosili, aby sme spolu so svojimi veriacimi urobili, čo je v našich silách pre pomoc ľuďom na úteku.

V týchto dňoch, na začiatku Roku  milosrdenstva, máme príležitosť odpovedať konkrétnym spôsobom. Ako už viete, vo štvrtok 10. decembra na Slovensko prišla  skupina irackých kresťanov, ktorí museli utiecť zo svojich domovov pre záchranu života. V našej krajine im je ochotné poskytnúť pomoc občianske združenie Pokoj a Dobro –  v spolupráci s Nitrianskou diecézou.

Som vďačný za túto pomoc a obraciam sa na Vás, drahí veriaci, aby ste v atmosfére zložitých okolností boli hlasom Cirkvi na tých miestach, kde žijete: hlasom v prospech prenasledovaných irackých kresťanov. Prosím Vás: preukážte im svoju láskavosť a prijatie v duchu kresťanskej viery a v duchu odkazu nášho nedávno zosnulého otca kardinála, ktorý bol ikonou prenasledovanej Cirkvi. Prihovárajme sa za nich v modlitbách i v našich rozhovoroch s ľuďmi. Prispejme k atmosfére prijatia a poskytnutia pomoci.

Nech Všemohúci Boh svojou štedrosťou odmení každé Vaše dobré slovo a dobrý skutok v ich prospech. Modlím sa za Vás a žehnám Vám spolu s ostatnými slovenskými otcami biskupmi,

Viliam Judák, nitriansky biskup

Nitra, 11. decembra 2015

Dear Brothers and Sisters,

during the recent visit Ad limina apostolorum in Vatican, the Holy Father Francis reminded us that the „Church is called to announce and to testify heartful welcome of migrants, in the spirit of love and respect for human person, in the context of necessary compliance with valid legislation“. In the same sense, several others representatives of the Roman curia spoke to us, asking us to do, together with our faithful, everything that is in our forces to help the refugees.

These days, at the beginning of the Jubilee of Mercy, we have an opportunity to answer this call in a tangible manner. As you know, on December 10th, a group of Christians from Iraq, who had had to flee their homes to save their lives, arrived in Slovakia. The public association Peace and Good will be offering them help, in cooperation with the diocese of Nitra.

I am thankful for this initiative and I am asking you, my dear faithful, in these complex circumstances, to become voices of the Church there, where you live: voices in favor of the persecuted Christians from Iraq. Please, show them your kindness and acceptance in the spirit of our Christian faith and in the spirit of the heritage left to us by cardinal Ján Chryzostom Korec, who was the icon of persecuted Church. Let us intercede for them in our prayers and speak in their favor in our conversations with all the people. Let us contribute to the atmosphere of acceptance and helpfulness. 

May the Almighty God abundantly repay every of your good words and deeds in their favor. I am praying for you and sending you my blessings, together with all my brothers Slovak bishops,

Viliam Judák, bishop of Nitra

Nitra, 11. December 2015