Nová nemocničná kaplnka v Topoľčanoch

Nie často sa požehnáva kaplnka v nemocnici, a nie často získava patrocínium na základe osobnej motivácie kňaza, ktorý ju nadobudne cez osobnú skúsenosť hospitalizácie v ochorení. Za účasti veriacich i pacientov Nemocnice v Topoľčanoch 23. novembra 2019 na vigíliu slávnosti Krista Kráľa nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas svätej omše požehnal práve jednu takúto novú nemocničnú kaplnku Božieho milosrdenstva. Spolu s ním sv. omšu celebrovali miestny dekan Mons. Dušan Argaláš, nemocničný duchovný P. Frank Vandegehuchte MSC a ďalší kňazi pôsobiaci na území mesta. Mons. Judák v príhovore zameral pozornosť veriacich na myšlienky o slobode, ako ju vníma človek, a ako ju vnímal Kristus, ako kráľ opustený na kríži, Boží Syn zriekajúci sa slobody a konajúci v záujme iných až na smrť na kríži. Porovnal to s postojmi, aké zaujíma dnešný človek k okolnostiam života, ktoré nie vždy sú len radostné, či v súlade s jeho plánmi a očakávaniami ako sú aj choroby, alebo bolesti, ktoré musí znášať aj v nemocničnom prostredí a sám. Preto vyzval veriacich, aby sa vždy a za všetkým učili hľadať a prijímať Božiu vôľu. Ako povedal: „Buďme ľudia slobodní, úspešní, radostní, ktorí budujú a skrášľujú tento svet, ale buďme aj ľuďmi, ktorí vedia prijať Božiu vôľu, ak sa to všetko neodvíja podľa našich predstáv a našich plánov.“ Túto úlohu bude plniť aj nová nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva, aby v nej ľudia mohli nachádzať Božiu vôľu, povzbudenie, posilu a útechu pri znášaní radostí, či i ťažkostí života, akými sú aj ochorenia. V závere slávnosti Mons. Argaláš poďakoval biskupovi Judákovi, ale aj všetkým, ktorý sa pričinili o vybudovanie kaplnky, a vyjadril radosť z jej zrodu, a z toho, že nové sakrálne priestory budú slúžiť ľuďom a prinášať im pokoj a zdravie duše. Po skončení slávnosti budovatelia kaplnky účastníkov pohostili domácimi koláčmi a všetci obdržali pamätné modlitbové obrázky. Priestory kaplnky boli upravené tak, aby mohli byť denne otvorené a k dispozícii tak pacientom, zamestnancom nemocnice, ako aj jej návštevníkom. Sv. omše v nej budú bývať pravidelne v soboty a nedele, ale aj v pracovné dni.

Nemocnica v Topoľčanoch prechádza v súčasnej dobe rozsiahlou modernizáciou, pri ktorej sa má preinvestovať viac ako 12 miliónov eur. V rámci týchto prác prichádza k novému usporiadaniu a štruktúre jednotlivých nemocničných oddelení. Tieto práce sa dotkli i doterajšej nemocničnej kaplnky, ktorá kedysi bola kinosálou a prednáškovou miestnosťou. Po nežnej revolúcii však boli tieto priestory upravené na bohoslužobný priestor a požehnane mnohé roky slúžili ako nemocničná kaplnka. Pri stavebných úpravách majú byť tieto priestory prebudované na Jednotku intenzívnej starostlivosti, nakoľko sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti operačných sál. Z tohto dôvodu sa museli tieto priestory uvoľniť a bohoslužobná činnosť v nich ukončiť. Po rokovaniach s vedením nemocnice boli ponúknuté iné, dobre situované a bezbariérové priestory. Nachádzajú sa na prízemí topoľčianskej nemocnice – na chodbe, ktorá spája dve hlavné budovy, kde sa nachádzajú jednotlivé ambulancie a lôžkové oddelenia. Vo vzájomnej súčinnosti s nemocnicou, vrátane prác a obojstranného finančného krytia, boli tieto priestory v predchádzajúcich mesiacoch prebudované na nový sakrálny priestor, ktorý dostal pomenovanie Nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva.