Nový akademický rok na nitrianskych univerzitách začali slávnostným Veni Sancte

Pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2020/2021 na nitrianskych univerzitách, sa  30. septembra 2020 v Kostole sv. Petra a Pavla uskutočnilo slávnostné Veni Sancte. Svätú Omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s rektorom Univerzitného pastoračného centra v Nitre Doc. Dr. Ľubomírom Hladom, miestnym farárom farnosti Nitra-Horné mesto Antonom Ďatelinkom a duchovným Andrejom Filínom, povereným pastoračnou starostlivosťou o mládež v Nitrianskej diecéze. Na liturgickej slávnosti sa zúčastnil veľký počet študentov z oboch nitrianskych univerzít v prítomnosti rektora UKF prof. Libora Vozára a prorektora UKF doc. Mariána Tvrdoňa, ako aj ďalších vysokoškolských pedagógov. Liturgickú slávnosť bolo možné sledovať aj prostredníctvom elektronických médií v priamom prenose.

Biskup Judák sa prítomným  prihovoril myšlienkami na aktuálne témy významu výchovy a vzdelania spojených s prežívaním viery v Boha, a úlohami Univerzitného pastoračného centra pri duchovnej formácii a pomoci pre študentov aj pri prežívaní ťažkostí študentského života, či aktuálnych kríz. Ako povedal: „Vzdelávanie a výchova, ktorá je spojená s hodnotou viery odhaľuje našu ľudskosť, keď nám odhaľuje Boha, ktorý nás stvoril. Miluje nás. Stal sa takým, ako sme my, a ponúka nám svoju spásu. Spoznávame to, kým sme. Spoznávame toho, pre koho sme. Táto skúsenosť pretvára celý obzor ľudskej skúsenosti a formuje našich mladých ľudí pre pravú slobodu či pravý rozvoj. Aj Univerzitné pastoračné centrum jestvujúce pri našich univerzitách, ktoré podporuje vedenie týchto škôl, vám chce v tom napomáhať…. Aj keď je neľahká doba nemožno sa na ňu vyhovárať ako hovoril múdry Albert Einstein už pred rokmi: „Kríza je najväčším požehnaním pre ľudí a národy. Kreativita pramení z tiesnivých múk, ako keď sa deň rodí z tmavej noci. Práve v období krízy sa rodí vynaliezavosť, rôzne objavy a veľkolepé stratégie. Tí, ktorí svoje zlyhania a ťažkosti pripisujú kríze, dopúšťajú sa násilia na svojich vlastných talentoch a vážia si problémy viac ako riešenia. Skutočnou krízou je neschopnosť. Bez krízy neexistujú žiadne výzvy, bez výziev sa život stáva rutinou, pomalou agóniou. To najlepšie z každého človeka sa vynorí práve v kríze.“…“Ktosi povedal, že škola nás vychováva s veľkou nošou ideálov, aby sme mali po celý život čo strácať. Podstatné je, že nikdy neprídeme o všetky. Tak ako nestratíme radosť z prírody, dobrej knihy, filmu, piesne či pekného stretnutia. Hodnoty našich učiteľov a vychovávateľov si nesie každý z nás po celý život v sebe. Treba sa s ním deliť a darovať z neho aj iným. A Vy, milí mladí priatelia môžete byť takými misionármi dobra medzi svojimi spolužiakmi.“ povedal v závere svojej homílie biskup Judák a venoval študentom svoje želanie slovami: „Prajem Vám milí študenti, aby ste si aj v tomto akademickom roku kládli mnohé otázky a kládli ich aj iným. Usilovali sa hľadať na ne aj odpoveď, aby ste boli odborníkmi nielen v tej – ktorej študijnej oblasti, ale boli aj šťastnými ľuďmi, ktorí vedia prečo žijú.“  Na konci liturgickej slávnosti sa prítomným prihovoril aj rektor Univerzitného pastoračného centra v Nitre Doc. Dr. Ľubomír Hlad, ktorý zvlášť študentom aktuálne doporučil, aby k trom R, ktorými sú rúška, ruky a rozostupy pridali aj štvrté R, ktoré symbolizuje radosť.

Akademický školský rok 2020/2021 sa tak oficiálne aj s Božím požehnaním začal i v starobylej Nitre s nádejou, že napriek neľahkej situácii spôsobenej šírením koronavírusovej infekcie budú môcť študenti aj pedagógovia bez vážnejších problémov čerpať poznatky a vedomosti pre svoj budúci profesionálny život.