OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB PRE VEREJNOSŤ – OZNÁMENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV KATEDRÁLY – BAZILIKY SV. EMERÁMA V NITRE

Oznamujeme veriacim návštevníkom Katedrály – Baziliky sv. Emeráma v Nitre, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami. Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie.

Priame prenosy svätých omší cez elektronické médiá pokračujú. Vysielania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií, ako aj internetových kanálov tam kde je to možné budú pokračovať aj naďalej.

Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná. Prosíme veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách.

Pre seniorov musí byť vyhradená samostatná bohoslužba. Kňazov vo farnostiach prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili pre veriacich ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. Vo farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi taktiež jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Seniorom nemožno brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená. Dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Účasť na bohoslužbách v chrámoch musí byť pod dozorom organizačnej služby. V každom chráme, v ktorom sa budú sláviť bohoslužby pre verejnosť musí byť ustanovená služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel. Pri vstupe do chrámu je potrebné umiestniť písomnú informáciu o platných opatreniach.

Sedenie a státie v chrámoch je možné len na označených miestach. Je potrebné, aby v chráme boli vhodným a viditeľným spôsobom označené miesta na sedenie v laviciach (alebo na stoličkách) pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu „do hviezdice“ označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

V prípade využitia exteriérov v blízkosti chrámu je treba zabezpečiť ozvučenie a dodržiavanie rozostupov medzi veriacimi. Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.

V chrámoch je potrebné zabezpečiť vetranie a dezinfekciu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

V chrámoch treba minimalizovať možnosť a dobu osobného kontaktu. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja sa naďalej vynecháva, alebo nahrádza úklonom hlavy.

Hygienické opatrenia naďalej platia aj pre interiéry chrámov. Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosíme veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Veriacich prosíme, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou,  aby nedýchali kňazom na ruky, aby tak neohrozili tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední.

Zachovanie pokoja, ohľaduplnosti, trpezlivosti. Povzbudzujeme a prosíme veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného i spoločného dobra. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov, predchádzanie zbytočným sporom, a prejavenie láskavosti aj obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

Sväté omše v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma budú od stredy 6. mája 2020 až do odvolania v týchto časoch:

PONDELOK – SOBOTA                7:00                 15:00 (predovšetkým pre seniorov)

                                                                                14:30 (možnosť sv. spovede)

NEDEĽA                                         7:00                 15:00 (predovšetkým pre seniorov)

                                                        9:00                 14:30 (možnosť sv. spovede)

V prípade zvýšeného záujmu veriacich sa počet svätých omší môže zvýšiť.

Všetkých veriacich, ktorí prídu na bohoslužby do katedrály – Baziliky sv. Emeráma prosíme, aby zachovali predpísané hygienické opatrenia a miesta na sedenie zaujali len na pripravených stoličkách resp. v laviciach na vyhradených miestach.

Biskupský úrad v Nitre