Oslava výročí v Čiernych Kľačanoch

Čierne Kľačany (24. júna) V sobotu 24. júna 2017 sa vo farnosti Čierne Kľačany uskutočnila spomienková slávnosť, pri ktorej si prítomní pripomenuli niekoľko jubileí: 240. výročie posviacky farského kostola, 100 rokov od narodenia významného rodáka prof. ThDr. Alojza Martinca, dlhoročného pedagóga na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, ďalej 95. výročie narodenia Mons. Vincenta Malého, tiež rodáka z Čiernych Kľačian. Obidve osobnosti sú pochované na miestnom cintoríne. A zároveň si veriaci pripomenuli výročie posviacky súsošia svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa nachádza pred kostolom. Je jedinečná v tom, že v rukách svätcov sa nachádza tzv. Čiernokľačianska pyxida, ktorá bola objavená v roku 1974 v Čiernych Kľačanoch.

Svätú omšu v tento deň celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s kňazmi, ktorí pôsobili v Čiernych Kľačanoch zväčša ako kapláni v Zlatých Moravciach (farnosť až do roku 2001 bola filiálkou Zlatých Moraviec). Hlavný celebrant v homílii vyzdvihol význam viery našich predkov, hovoril o spomenutej pyxide, o miestnych rodákoch Alojzovi Martincovi a Vincentovi Malom a povzbudil prítomných k vernosti Kristovi a jeho Cirkvi , aby nadväzovali na vieru predkov a vedeli ju odovzdávať ďalším generáciám.

Po svätej omši nasledovala modlitba za zosnulých pri hroboch kňazov a krátky program pred kostolom.

Peter Patúc / Miroslav Lyko

c1C2 c3C4 C5C6 C7