Otvárame ďalší ročník Nitrianskej animátorskej školy

Nitra (6. septembra) Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom svätého Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku druhý ročník projektu animátorskej školy pod názvom „Nitrianska animátorská škola“ (skr. NAŠ). Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom.

Animátorská škola pozostáva zo 16 informačno-formačných víkendov počas dvoch rokov (8 víkendov počas školského roka), kde sa záujemcovia budú mať možnosť oboznámiť so základnými piliermi katolíckej viery, duchovno-teologickej tradície, ale aj s antropologickými a filozofickými pohľadmi na súčasný kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom žije mladý človek a v ktorom sa má viera odovzdávať. Účastníci školy si počas jednotlivých víkendov zároveň osvoja aj praktické, technické a komunikačné zručnosti, potrebné pre prácu s mládežou a pre animáciu skupín. Tak sa absolvent stane kvalifikovaným spolupracovníkom kňaza a kompetentným realizátorom evanjelizačno-katechetického procesu a prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania a ďalších pastoračných aktivít.

Projekt vychádza z poznania skutočných potrieb farností Nitrianskej diecézy, kde je možné, zvlášť u mladých kresťanov, vnímať istý nárast evanjelizačného zápalu, ktorým však neraz chýba adekvátna ekleziálna (katolícka) intelektuálno-duchovná, ale aj kultúrna a komunikačná formácia. Projekt chce daný potenciál uchopiť a rozvinúť, aby mladí ľudia rozpoznali svoje miesto v evanjelizačnom úsilí Cirkvi, a aby sa tak stali obohatením našich farností. Zároveň chce byť aj odpoveďou na ich požiadavky po hlbšej formácii, aby sa tak „neudusil“ oheň, ktorý v nich vzplanul.

Prihlasovať sa je možné do 15. septembra 2018 na mailovej adrese uvedenej na plagáte (mladeznr@gmail.com).

Andrej Filin