Otvorenie školského roka na ZŠ sv. Marka a ZŠ sv. Gorazda v Nitre – oznámenie

Na ZŠ sv. Marka a ZŠ sv. Gorazda v Nitre sa v pondelok 14. septembra 2020 uskutoční odložené otvorenie školského roka 2020/2021. Otvorenie prebehne v súlade s platnými hygienickými a organizačnými opatreniami podľa nariadení zodpovedných orgánov. Rodičia a žiaci oboch škôl budú podrobne informovaní.

Zdravotný stav pedagogických zamestnancov na ZŠ sv. Marka umožňuje otvorenie školského roka a začatie vyučovania vo všetkých triedach ročníkov 1 – 7, ale v triedach ročníkov 8 – 9 bude prebiehať vyučovanie zatiaľ dištančnou formou. Akonáhle to situácia dovolí, začnú aj v týchto triedach a ročníkoch riadny vyučovací proces.

Zdravotný stav pedagogických zamestnancov na ZŠ s MŠ sv. Gorazda umožňuje otvorenie školského roka a začatie vyučovania vo všetkých triedach ročníkov 1 – 4 a v Materskej škole.  V triedach ročníkov 5 – 9 bude prebiehať vyučovanie naďalej zatiaľ dištančnou formou. Akonáhle to situácia dovolí, začnú aj v týchto ročníkoch a triedach riadny vyučovací proces.

Priestory oboch školských zariadení prešli komplexnou dezinfekciou v súlade s usmerneniami a nariadeniami RÚVZ a sú pripravené pre riadny chod oboch škôl a zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v novom školskom roku.

Vedenie oboch škôl ďakuje rodičom žiakov za pochopenie a trpezlivosť v súvislosti so zodpovedným rozhodnutím o odložení začiatku školského roka pre výskyt nákazy koronavírusovej infekcie u časti pedagogického zboru, vďaka čomu bolo zabránené rozšíreniu infekcie zvlášť medzi deťmi a žiakmi navštevujúcimi obe školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva a RKFÚ Nitra – Chrenová.