OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI v omši Zjavenia Pána

Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila
a vždy sa bude zjavovať medzi nami,
až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času
si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.
Centrom celého liturgického roka
je posvätné Trojdnie
ukrižovaného, pochovaného
a vzkrieseného Pána,
ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc
– v tomto roku 17. apríla.
V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa,
svätá Cirkev sprítomňuje
túto veľkú udalosť spásy,
v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky posvätné dni:
začiatok Pôstneho obdobia – Popolcová streda 2. marca,
Nanebovstúpenie Pána 26. mája,
Zoslanie Ducha Svätého 5. júna,
Prvá adventná nedeľa 27. novembra.
Aj na sviatky svätej Božej Matky,
apoštolov a svätých
i pri Spomienke na všetkých zosnulých veriacich 
Cirkev putujúca na zemi
ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,
Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov.
Amen.