Severná fasáda tzv. „Opátskeho krídla“

 

Počiatky vzniku Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku sa datujú do 2. pol. 11. stor. Súčasná podoba opevnenej stavby s dominantou kostola sv. Benedikta opáta a Panny Márie je výsledkom mnohých stavebných úprav súvisiacich so širšími historickými reáliami.

Na základe získaných informácii a možnosti najcelistvejšej prezentácie severnej fasády bolo metodikom obnovy a KPÚ v Banskej Bystrici odsúhlasené prezentovať historickú vrstvu z konca 19. stor. Táto vrstva reprezentuje časť najdramatickejšej a najrozsiahlejšej obnovy tykajúcej sa celého kláštorného komplexu. Autorom tejto úpravy v štýle neogotiky bol známy šopronský maliar, zároveň jeden z najplodnejších reštaurátorov 19. stor. na území Rakúsko-Uhorska, Franz Storno starší.

Pri reštaurovaní fasády opátskeho krídla šlo predovšetkým o zamedzenie úbytku pamiatkovo chránených vrstiev, ich čistenie od depozitu a mladších nevhodných úprav. Nasledovala náročná rekonštrukcia omietaných plôch, plasticky imitujúcich povrch kamenných kvádrov. V soklovej časti bol aplikovaný sanačný systém, realizovaný v súlade s projektovou dokumentáciou.