Historický múr, ktorý v minulosti oddeľoval dvor bývalého kánonického domu (dnes objekt KPU Nitra) od predpolia hradu, bol niekedy v 19. storočí zborený, keďže neudržal ťarchu stavebnej sute, ktorá bola za ním pri prestavbe hradu postupne uložená. V takomto dezolátnom stave zotrvával niekoľko desaťročí. Vďaka podpore z fondov EHP sa podarilo tento historický ohradový múr obnoviť. Bolo zároveň nevyhnutné, aby sa zaň postavil železobetónový oporný múr, ktorý stabilizuje celý svah, ako aj novovybudovaný Objekt služieb turistom s výhliadkovou terasou.

Najstaršie múry sú zrejme pozostatkom stredovekej fortfikácie obklopujúcej severovýchodnú stranu Horného mesta. V priebehu 18. alebo začiatkom 19. storočia vznikol murovaný ohradný múr lemujúci zástavbu Horného mesta na severovýchodnej strane, ktorý bol predmetom obnovy.

Ohradový múr tvorí hranicu medzi nižšou časťou predpolia nitrianskeho hradu – záhradou bývalého kanonického domu (dnešným KPU Nitra) a vyššou časťou predpolia hradu, kopírujúc svahovitosť hradného kopca – skaly. Celkovým zámerom bola obnova deštruovanej časti múru. Obnovená nadzemná časť bola domurovaná tak, aby rešpektovala charakter zachovaného muriva.

Za obnoveným historickým ohradovým múrom bol vybudovaný opornný múr železobetónovej konštrukcie založený na pilotách vyhĺbených až na úroveň skalného masívu, ktorý eliminuje násyp nachádzajúci sa za ohradovým múrom.