Najstaršie múry sú zrejme pozostatkom stredovekej fortfikácie obklopujúcej severovýchodnú stranu Horného mesta. V priebehu 18. alebo začiatkom 19. storočia vznikol murovaný ohradný múr lemujúci zástavbu Horného mesta na severovýchodnej strane, ktorý bol predmetom obnovy.

V tzv. „Gotickej priekope“ boli čiastočne obnovené hradby, z ktorých sa odstránil starý, nevhodne použitý cementový materiál slúžiaci jednak ako špárovacia hmota taktiež ako omietka. Tento cementový materiál bol mechanicky odstránený a nahradený materiálom, ktorý umožňuje murivu „dýchať“ a tým sa zabraňuje degradácii muriva za touto povrchovou vrstvou. Z projektu bolo obnovených približne 50 % plochy historických murív v tzv. „Gotickej priekope“

Zároveň boli reštaurátorským spôsobom ošetrené dve historické hradby, odkryté počas archeologického výskumu prebiehajúceho 2 roky pred zahájením výstavby Objektu služieb turistom s vyhliadkovou terasou. Hradby sa nachádzali čiastočne pod asfaltovým parkoviskom a čiastočne boli zasypané zeminou. V súčasnosti sú prezentované vo východnej časti predpolia hradu.