Pastiersky list pre Nitriansku diecézu na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 2018

Drahí bratia a sestry!

Určite ste si všimli, tieto dni, najmä na svitaní, sú dni plné života a novej krásy. Každoročne zažívame veľký zázrak jari, nového života. Vnímajúc tento zázrak ľahšie chápeme tajomstvo Kristovho veľkonočného víťazstva nad hriechom a smrťou. Spojitosť tajomstva stvorenia a vykúpenia potvrdil ako mladý konvertita, lekár Pavol Strauss: „Vidíme ako jarné, veľkonočné slniečko vždy oživuje svojím teplom prírodu a ako z tmy a mŕtvoty vytvára vždy odznova plnosť a dokonalosť života. Či by teda najmocnejšie Slnko – Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, nevzkriesil k životu i tento svet, ktorý je už v takom rozklade ako telo Lazárovo?“

Dnes sa naozaj naplnili slová žalmistu, ktorý predpovedal, že „noc sa rozjasní ako deň“ (Ž 139, 12). Dnes Ježiš vstupuje do noci, aby ju premohol a aby nastolil nový deň Boha a ponúka nám účasť na svojom novom živote.

Cítime, že nový život je viac ako len byť len o niečo lepším človekom. Ježiš v prvom rade prišiel, aby nám dal plnosť života, ktorý presahuje tento náš pozemský: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10).

Keďže jar a predovšetkým Veľká noc je plná celkom nového života, chcel by som sa obrátiť v tomto liste predovšetkým na mladých ľudí  v našej diecéze.

„Som s Vami spojený putom, ktoré stojí hneď na druhom mieste po vašom vzťahu k rodičom. Preto na Vás myslím nie menej ako Vaši otcovia…“. – píše biskup sv. Bazil v 4. storočí mladým. Aj mňa vedie starosť o  Vašu budúcnosť a predovšetkým o Vašu spásu. Dovoľte mi preto pár konkrétnych myšlienok na povzbudenie.

Krásne obdobie mladosti, ktoré je plné snov, vitality, túžob, ambícií, nádejí, je zároveň časom prechodu od logiky prijímania do logiky darovania sa. Ste bohatí svojou mladosťou. Veď ste povolaní k zodpovednosti za seba, za kultúru, za duchovné dedičstvo minulých čias, za vybudovanie sveta pokoja, lásky a pochopenia v budúcnosti. Nedajú sa prehliadnuť mnohé povzbudivé príklady z Vašich radov. Sú známe viaceré Vaše aktivity a úsilia, chlapci a dievčatá, v ktorých sa usilujete šíriť dobro, a svedčiť o Kristovi svojim životom. Za všetky spomeniem: Dobrú novinu, e-Rko, skautov, miništrantské stretká, mariánske družiny; pôsobíte ako animátori, speváci a hudobníci v cirkevných spevokoloch; angažujete sa v mnohých sociálnych projektoch… Patrí Vám za to obdiv a vďaka!

Zároveň so smútkom možno pozorovať, že mnohí spomedzi Vás, najmä po prijatí sviatosti birmovania, odkladajú svoju vieru a náboženskú formáciu ako sviatočné „birmovné“ šaty. Niekedy je to preto, lebo vzory živej viery nenachádzajú ani u svojich rodičov, či vo svojom bezprostrednom okolí. Inokedy, a musím povedať, že nepochopiteľne, sa to deje aj v lone veriacich katolíckych rodín. Stávajú sa takpovediac polovičatými „kováčmi“ svojho šťastia. Nech Vás postoj týchto Vašich rovesníkov nenechá ľahostajnými. Celkom určite môžete Vašou modlitbou príhovoru a obetou urýchliť príchod chvíle, keď si aj oni uvedomia hodnotu viery pre svoj život. K tomu je potrebné aj Vaše svedectvo, preto im bez ostychu spolu s Máriou Magdalénou povedzte, že Ježiš žije a že oľutovaný hriech „nebude na zahanbenie človeka, ale na jeho oslavu“ (sv. Juliana z Norwicha).

Nemáte to naozaj ľahké. Žijete v mnohofarebnom svete. Valí sa na Vás ponuka zo všetkých strán, preto Vás povzbudzujem, aby ste objavili rodinné striebro Matky Cirkvi aj v duchu posolstva pápeža Františka na pôst 2018 a odmietnite „falošných prorokov“, či „zaklínačov hadov“, alebo „šarlatánov“. Rozlišujte, čo je pravá hodnota a čo je len „fejk“.

Skutočné budovanie Cirkvi si vyžaduje ľudskú a duchovnú zrelosť schopnú integrovať kríž, ako i trvalý záväzok v manželstve, kňazstve, v zasvätení. Každá farnosť potrebuje mladých otcov a matky, spôsobilých učiť vlastné deti; potrebuje živé spoločenstvo, ktoré je živým a zdravým len vtedy, keď ho tvoria všetky skupiny spoločnosti: rodičia, deti, mládež, starí i chorí… Z takého spoločenstva sa rodí zdravá generácia, ktorej ide naozaj a celistvo o Božie kráľovstvo; generácia, ktorá má pravú a nefalšovanú katolícku DNA. Buďte zdravo hrdí na to, že ste kresťania-katolíci. Zachovajte si preto túto identitu.

Za svoje hlavné formačné spoločenstvo preto považujte rodinu a za spoločenstvo rodinných spoločenstiev farnosť s Vašim duchovným pastierom – farárom. Buďte živými členmi miestneho cirkevného spoločenstva a nenahrádzajte ho iným.

Pri Eucharistickom Kristovi sa spolu so sv.  Jánom Pavlom II. naučíme hlavným eucharistickým postojom, ktoré tento svet potrebuje: vďakyvzdaniu, solidarite, službe ľuďom. Majme na pamäti slová záverečného posolstva synody o novej evanjelizácii: Duch – Ježiš – Eucharistia – Cirkev – Panna Mária tvoria nerozdielnu jednotu (porov. čl. 14).

Zapojte, preto všetko to, čo je príznačné pre Váš mladý a zároveň krásny vek: Vaše sily, túžby, elán, horlivosť, nadšenie, kreativitu do Vašej ľudskej, duchovnej i profesionálnej formácie. Všetci túžime, aby z Vás vyrástli ľudia, na ktorých by boli hrdí Vaši rodičia, učitelia, spoločnosť, Cirkev i sám Boh.

Milí mladí priatelia, teším sa na stretnutie s Vami pri rôznych príležitostiach najmä vo Vašich farnostiach. Touto cestou Vás  pozývam aj na stretnutie mládeže do Prešova na P18 26.-29. júla t.r.

Vás všetkých, drahí bratia a sestry, v tomto duchu prosím, aby ste napomáhali toto úsilie modlitbami za mladých, tiež príkladom dobrého katolíckeho a občianskeho života, a aj aktívnym začleňovaním mladých do spoločenstva zrelých mužov a žien. Duchovných otcov prosím, aby mladých prijímali s láskou a porozumením, aby im ukazovali možnosti ich zaangažovania sa vo farnosti a najmä, aby boli pre mladých mystagógmi do tajomstiev katolíckej viery a štýlu života v tomto duchu.

Vzkriesený Pán nech je s Vami až do skončenia sveta a nech Vás naplní hojnosťou veľkonočných milostí. Všetkých Vás uisťujem o svojej modlitbe, o ktorú prosím aj ja.

Váš biskup