Päť novokňazov pre Nitriansku diecézu

Nitra (17. júna) Nitrianska diecéza má päť novokňazov, čerstvých absolventov Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Druhý stupeň posvätného rádu (presbyterát) prijali 17. júna 2017 v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre z rúk diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka: Ján Kollárik, Peter Mišovič, Jozef Šrank, Ľuboš Utekal, Dalibor Vavro.

Po evanjeliu, predstavení ordinandov a pozitívnom vyjadrení o ich súcosti z úst rektora Kňazského seminára Mons. Pavla Zahatlana, predniesol hlavný celebrant Mons. Viliam Judák homíliu. Prítomným povedal, že „títo naši bratia a synovia boli povolaní do posvätného rádu presbyterátu. (…) Oni na to veľkodušne odpovedali svojim „áno“. Nitriansky biskup v ďalšej časti homílie ordinandom pripomenul, že povolanie, ktoré sa im dostalo nie je len ich záležitosťou. „Buďte preto vďační svojim rodičom, starým rodičom, príbuzným, kňazom, ktorí vám sprostredkovali dar viery, tým, ktorí vás formovali v seminári, či zasväcovali do jednotlivých disciplín, i Božiemu ľudu, ktorý sa za vás modlí a modlil – najmä chorí a starí, mnohým rehoľným spoločenstvám, mnohým známym, ale aj neznámym. Naozaj ide o nezaslúžený dar. Preto nech je starostlivosť o Boží ľud vašou prioritnou úlohou. Veď budete pokračovať v Kristovom posväcujúcom diele. Uvedomte si teda, čo robíte. Napodobňujte to, čo slávite. Aby ste účasťou na Pánovej smrti a zmŕtvychvstaní kráčali s ním v novosti života. Vo vedomí, že ste boli vybratí spomedzi ľudí a pre nich, pre ich dobro, aby ste sa zaoberali Božími hodnotami celým svojim životom. Vykonávajte Kristovo kňazské dielo v radosti a s úprimnou láskou, obetavo. Zameraní jedine na to, aby ste sa zapáčili Bohu a nie sebe alebo iným ľuďom“, dodal Mons. Viliam Judák. Podčiarkol, že ak človek opustí niečo kvôli Bohu, vyvolá to stonásobnú odmenu. „Boh je veľkorysý a my ho v tom neprekonáme“, povedal a doplnil: „Veď byť novozákonným kňazom znamená prísť k nemu, do jeho školy a učiť sa od jeho tichého a pokorného Srdca. Treba mať len odvahu. Každý deň. Ako Peter, keď napriek svojim zlyhaniam opäť vyplával na jazero a obdržal znamenie toho, čo prichádza formou zázračného rybolovu, v ktorom spoznal Ježišovu moc. Preto proste Pána, deň za dňom, znovu o veľkodušnosť, o odvahu, aby ste sa mu úplne odovzdávali. Chodievajte jeho cestami a žite v jeho prítomnosti. Tak budete aj v dobrých rukách a budete aj prinášať Boha tomuto svetu. Môže byť ešte niečo šľachetnejšie, niečo vyššie?“ Nitriansky biskup vyzval veriacich, aby sprevádzali novokňazov aj naďalej svojimi modlitbami a aby sa modlili aj za nové  duchovné povolania.

Celý text homílie TU

Po predpísaných obradoch vysviacky novokňazi prvýkrát slávili eucharistickú slávnosť ako koncelebranti. Okolo svojho biskupa. V závere bohoslužby mu spoločne udelili novokňazské požehnanie.

Po primíciách v rodných farnostiach novokňazi nastúpia od 1. júla do určených služieb v diecéze.

Miroslav Lyko

foto Marek Mucha

photo-29photo-31 photo-40photo-56photo-59photo-101photo-110photo-157photo-188photo-192