Poďakovanie Nitrianskeho biskupstva

Nitrianske biskupstvo úprimne ďakuje všetkým, ktorí v ostatných dňoch prejavili svoju účasť na strate milovaného otca kardinála – obetovaním svätých omší, modlitieb a dobrých skutkov i tým, ktorí sa zúčastnili na Requiem. Osobitne biskupstvo ďakuje eminencii, najdôstojnejšiemu pánovi kardinálovi Stanisławovi Dziwiszovi, ktorého so zosnulým spájalo cez svätého pápeža Jána Pavla II. zvláštne puto. Prejavuje vďaku aj eminenciám – otcom kardinálom, pánovi apoštolskému nunciovi, otcom arcibiskupom a biskupom zo Slovenska i zahraničia a tiež i ich delegátom, Reholi Spoločnosti Ježišovej, do ktorej otec kardinál patril, bratom kňazom, zasväteným osobám, ako aj zástupcom iných kresťanských spoločenstiev. Ďakuje najvyšším predstaviteľom našej vlasti – prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky, bývalému prezidentovi Slovenskej republiky, ministrovi kultúry, zástupcom vlády, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátorovi mesta Nitra ako aj poslancom týchto grémií. Rovnako ďakuje predstaviteľom verejného, spoločenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho života. V neposlednom rade vyjadruje vďačnosť všetkým bratom a sestrám z jednotlivých farností, hnutí a spoločenstiev. Biskupstvo vyslovuje svoje poďakovanie tým, ktorí spolupracovali s otcom kardinálom v skrytej cirkvi, ako aj počas jeho pôsobenia na Metodovom biskupskom stolci, všetkým, ktorí mu obetavo slúžili v posledných rokoch a aj tým, ktorí mu poskytovali zdravotnú službu. Zvlášť úprimné Pán Boh zaplať vyslovuje sestre Františke, ktorá bola otcovi kardinálovi oporou až  do posledných chvíľ, a tiež pátrovi Petrovi Tibenskému. Ďakuje za pomoc pri  organizovaní smútočnej slávnosti vedeniu mesta Nitra, príslušníkom Polície a Hasičskému zboru, dobrovoľníkom Maltézskeho rádu, Červenému krížu a ostatným dobrovoľníkom. Biskupstvo vyjadruje vďačnosť aj médiám za autentické informovanie o otcovi kardinálovi v uplynulých dňoch a tiež za prenos, vďaka ktorému boli s nami spojení tí, ktorí sa fyzicky nemohli zúčastniť pohrebu.

Nitrianske biskupstvo