Pomocný nitriansky biskup Peter Beňo po prvýkrát v Hospici u Bernadetky a po prvýkrát so spomienkou na bl. cisára Karola I.

Pri príležitosti spomienky bl. cisára Karola I. Habsburského navštívil 21. októbra 2022 po prvýkrát Hospic u Bernadetky v Nitre pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. V kaplnke hospicu, v ktorej je uložená relikvia bl. cisára Karola I. celebroval sv. omšu ku cti tohto blahoslaveného za účasti verejnosti, personálu hospicu a dobrovoľníkov nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko. Vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných na čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom a zmysel povolania, ktorého sa človeku dostáva a priblížil príklad bl. cisára Karola I., jeho túžbu po mieri, osobnú zbožnosť a sociálne cítenie, ktoré spolu s jeho pokorou, miernosťou a zhovievavosťou ho priviedli na oltár Cirkvi. Povzbudil všetkých k čerpaniu z príkladu života cisára a poďakoval personálu hospicu i dobrovoľníkom pomáhajúcim hospicu za ich službu trpiacim. Po skončení liturgickej slávnosti Mons. Beňo v sprievode riaditeľky Hospicu MUDr. Leony Šóthovej navštívil pacientov na izbách, ktorých pozdravil, povzbudil v utrpení, pomodlil sa nad nimi, požehnal ich a podal im Eucharistického Ježiša Krista. Prezrel si pri tom aj priestory hospicu a oboznámil sa s jeho fungovaním, či potrebami.

Ešte pred začatím slávnosti prevzalo vedenie hospicu finančný dar v podobe symbolického šeku na zakúpenie výkonnej kosačky pre údržbu zelene v areáli hospicu venovaný veriacimi pôsobiacimi vo verejnej službe, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o finančnú podporu hospicu aj z verejných zdrojov, keďže hospicová starostlivosť je podceňovaná a nedostatočne financovaná zo strany štátu. Inštalácia relikvie blahoslaveného cisára Karola v hospicovej kaplnke sv. Bernadetky sa uskutočnila 13. septembra 2022 za osobnej účasti Jej cisárskej a kráľovskej Výsosti Camilly von Habsburg – Lothringen, arcivojvodkyne Rakúskej, ktorá má v úmysle taktiež pomôcť nitrianskemu Hospicu u Bernadetky. Veriaci si relikviu môžu uctiť pri návšteve hospicovej kaplnky, ako aj počas pravidelných sv. Omší.