Posolstvo pápeža Františka k 7. svetovému dňu chudobných

| Kategória: Naša viera

«Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného» (Tob 4,7) – tieto slová zo starozákonnej Knihy Tobiáš sú titulom posolstva pápeža Františka k 7. svetovému dňu chudobných, ktorý bude Cirkev tento rok sláviť v nedeľu 19. novembra. Svätý Otec v texte poukazuje na nové formy núdznych, akými sú ľudia žijúci v konfliktných zónach, osoby pracujúce v neľudských podmienkach, rodiny zbedačené zdražovaním či mladí siahajúci po samovražde.

„Keď máme pred sebou chudobného človeka, nemôžeme odvrátiť zrak, pretože by sme sami sebe zabránili stretnúť tvár Pána Ježiša“, píše pápež František v posolstve, ktoré bolo zverejnené v utorok 13. júna. Spomína v ňom i ťažkosti dnešnej doby, „ktorá nie je priaznivá pre starostlivosť o najchudobnejších“. Píše:

„Volanie po blahobyte je čoraz hlasnejšie, zatiaľ čo hlasy ľudí žijúcich v chudobe sú umlčiavané. Existuje tendencia prehliadať všetko, čo nezapadá do životných modelov určených najmä mladým generáciám, ktoré sú najkrehkejšie tvárou v tvár prebiehajúcim kultúrnym zmenám. To, čo je nepríjemné a spôsobuje utrpenie, sa vytesňuje, zatiaľ čo fyzické vlastnosti sa vyzdvihujú, akoby boli hlavným cieľom, ktorý treba dosiahnuť. Virtuálna realita nahrádza skutočný život a čoraz ľahšie dochádza k zámene týchto dvoch svetov. Chudobní sa stávajú obrazmi, ktoré môžu ľudí na pár okamihov dojať, no keď ich stretneme na ulici, nastúpi mrzutosť a marginalizácia“.

Petrov nástupca vyzýva k dobrovoľníckym iniciatívam i k zapojeniu samotných chudobných:

„Kiež by sa rozvíjala solidarita a subsidiarita mnohých občanov, ktorí veria v hodnotu dobrovoľného záväzku venovať sa chudobným. Určite je potrebné stimulovať verejné inštitúcie a vyvíjať na ne tlak, aby si dobre plnili svoje povinnosti; nemá však zmysel zostávať pasívni a čakať, že všetko príde „zhora“: treba zapojiť aj tých, ktorí žijú v chudobe, a sprevádzať ich na ceste zmeny a zodpovednosti.“

Pápež František, poukazujúc na príklad Tobiho, vyzýva k tomu, aby sme na Svetový deň chudobných po spoločnej svätej omši pozvali núdznych k spoločnému nedeľnému obedu.

Nové formy chudoby

Svätý Otec ďalej v posolstve upozorňuje na nové formy chudoby. Patria sem ľudia žijúci vo vojnových oblastiach, osobitne deti „obraté o pokojnú prítomnosť a dôstojnú budúcnosť“. „Nikto si nikdy nebude môcť zvyknúť na túto situáciu; zachovajme živým každý pokus o to, aby sa mier potvrdil ako dar Zmŕtvychvstalého Pána a ovocie angažovanosti za spravodlivosť a dialóg“.

Pápež zároveň poukazuje na ťažkú situáciu rodín zasiahnutých zdražovaním. Dramatický rast nákladov robí mnohé rodiny ešte chudobnejšími, pripomína Svätý Otec. „Mzdy sa rýchlo vyčerpávajú, čo núti ľudí k odriekaniu, ktoré podkopáva ich dôstojnosť. Ak si rodina musí vybrať medzi potravinami (…) a liekmi (…), potom treba dať zaznieť hlasu tých, ktorí v mene dôstojnosti ľudskej osoby žiadajú právo na obe spomenuté dobrá“.

Ďalším alarmujúcim problémom je etický zmätok v oblasti práce. Pápež spomína „neľudské zaobchádzanie s mnohými pracovníkmi, nedostatok primeranej mzdy za vykonanú prácu, neistotu práce, príliš veľa obetí nehôd, často spôsobených mentalitou, ktorá uprednostňuje okamžitý zisk na úkor bezpečnosti…“ Pripomína slová svätého Jána Pavla II: „Prvým základom hodnoty práce je sám človek. […]Práca jev prvom rade „pre človeka“, a nie človek „pre prácu’“(Enc. Laborem exercens, 6).

Alarmujúcou je aj situácia mnohých mladých ľudí, pripomína Svätý Otec:

„Koľko frustrovaných životov a dokonca samovrážd mladých ľudí, oklamaných kultúrou, ktorá ich vedie k pocitu „bezvýchodiskovosti“ a „zlyhania“. Pomôžme im reagovať tvárou v tvár týmto neblahým podnetom, aby každý z nich našiel cestu, po ktorej sa môže vydať, aby získal silnú a veľkodušnú identitu“.

Pápež v dokumente pripomína aj 60. výročie encykliky sv. Jána XXIII. Pacem in terris a v súvislosti s tohtoročným 150. výročím narodenia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša posolstvo k 7. svetovému dňu chudobných uzatvára výzvou:

„V tomto dome, ktorým je svet, má každý právo byť osvietený dobročinnosťou, nikto o ňu nemôže byť ukrátený. Nech húževnatosť lásky svätej Terézie inšpiruje naše srdcia v tento Svetový deň, nech nám pomáha „neodvracať pohľad od chudobných“ a vždy ho upierať na ľudskú a božskú tvár Pána Ježiša Krista.“

Zdroj: TKKBS Zuzana Klimanová – Vatikán