Pozornosť diecézy učiteľkám materských škôl

Nitrianska diecéza venuje pozornosť aj učiteľkám cirkevných materských škôl a ich formácii. Diecézny katechetický úrad tak 23. novembra 2019 zorganizoval formačné stretnutie učiteliek materských škôl, v ktorých sa realizuje aj náboženská výchova. Stretnutie začal duchovným príhovorom riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Vdp. Ondrej Kellner. Poukázal na potrebu modlitby za deti, pred deťmi a s deťmi, aby sa stala prirodzenou súčasťou života. Na tento účel považuje za vhodné využívať existujúce formy modlitby vhodné pre deti, od recitovaných, cez modlitby vlastnými slovami až po modlitby vyjadrené tancom, či tkzv. „ukazovačkami“. Riaditeľ Diecézneho školského úradu Vdp. Peter Buranský priblížil účastníčkam stretnutia novinky obsiahnuté v novele zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, a pripravovanej novej vyhláške pre materské školy, ktorá bude riešiť aj kvalifikačné predpoklady učiteliek materských škôl a katechétov, ktorí môžu učiť náboženskú výchovu v materských školách. V ďalšej časti programu sa účastníci stretnutia venovali metodickej stránke vyučovania. V diskusii navzájom zdieľali skúsenosti, ako možno implementovať prvky náboženskej výchovy do aktivít denného programu. Priblížili si to v praktickej ukážke z prostredia Materskej školy sv. Gorazda v Nitre pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá bola zrealizovaná pri návšteve seniorov. Súčasťou stretnutia pedagógov cirkevných materských škôl bola aj výstavka z prinesenej literatúry, ktorú využívajú pri svojej práci. Stretnutie potvrdilo záujem Nitrianskej diecézy o to, aby bolo pedagogické vedenie už na úrovni cirkevných materských škôl kvalitné, a hlavne v záujme duchovnej formácie detí v kontinuite s výchovou v kresťanských rodinách.