Pozvánka na hlavnú púť na Skalku

22. apríla 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Pozvánky

Skalka (10. júla) Na Skalke pripravujú výročnú púť ku cti patrónov Nitrianskej diecézy, svätých Andreja Svorada a Beňadika. Prinášame jej program:

Utorok 17. júla – Sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika

09:00 Príležitosť ku sv. spovedi

09:15 Posvätný ruženec

10:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy, po nej procesia na Kláštor

15:30 Korunka Božieho milosrdenstva

16:00 Svätá omša

Sobota 21. júla

KLÁŠTOR Veľká Skalka

15:00 Vernisáž z diel Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2018 (kláštor – Stará skalka)

17:00 Svätá omša v kaplnke kláštora

21:00 Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje o. Igor Cingel, gr. kat. farár v Trenčíne

DIECÉZNA SVÄTYŇA Malá Skalka

17:00 Privítanie pútnikov, príležitosť ku sv. spovedi

17:45 Krížová cesta

19:00 Slávnostná svätá omša, celebruje ThLic. Jozef Kráľ, apoštolský protonotár, titulárny skalský opát, kazateľ – vdp. Vladimír Paulini, titulárny klížsky opát, spieva spevácky zbor pútnického miesta Ora et Canta

20:30 „Ora et labora – Modli sa a…“ pásmo úvah a piesní, spevácky zbor Ora et canta

21:30 „V tichu hovorí Boh… Prečo ho nepočujem“ (úvahy pútnika o citovej pamäti). Prednáška ThDr. Juraja Sedláčka PhD.

22:15 Sviečková procesia s modlitbou posvätného ruženca

23:00 Svätá omša, celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy s udelením novokňazského požehnania, spieva spoločenstvo Júda Tadeáš

24:00 Piesne chvál a začiatok celonočného eucharistického bdenia

Nedeľa 22. júla

06:00 Svätá omša, celebruje Peter Beňo, rektor Diecéznej svätyne

08:00 Gréckokatolícka svätá liturgia, celebruje o. Vladimír Skyba, generálny vikár bratislavskej eparchie

09:45 Posvätný ruženec

10:30 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, spieva spevácky zbor pútnického miesta Ora et Canta

15:15 Posvätný ruženec za chorých

16:00 Svätá omša pre starých a chorých, Te Deum, celebruje Mons. Dominik Gurín

Organizačné pokyny počas hlavnej púte 2018

Uzávierka cesty

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov štátnej správy bude cesta II/507 Trenčín – Nemšová uzatvorená v úseku Zamarovce – Skalka nad Váhom s obchádzkou cez Hrabovku, a to v sobotu v čase od 17:00 do 01:00 hod. a v nedeľu v čase od 07:00 do 15:00 hod.

Kyvadlová doprava

V nedeľu 22. júla 2018 bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava nasledovne:

Z Trenčína (železničná stanica č. 14 – Hasičská – Old Herold – Orechové – Zamarovce otoč) na Skalku (parkovisko pri zamarovských jamách) a späť.

Z Nemšovej cez Hornú a Dolnú Súču, Skalku nad Váhom na Skalku (parkovisko pod kláštorom) a späť.

Autobusové spoje pôjdu v 30 minutových intervaloch a budú označené „Púť Skalka“.
Po púti bude kyvadlová doprava premávať odpoludnia od 12:30 – 15:00 hod.

Parkovanie

Nakoľko v utorok bude púť prebiehať počas plnej premávky, najvhodnejšie bude parkovať na záchytných parkoviskách pri zamarovských jamách a pod kláštorom.

V sobotu v čase uzávierky cesty sa bude dať parkovať na pravej krajnici cesty v smere od Diecéznej svätyne na Malej Skalke do Zamaroviec a na opačnú stranu smerom ku kláštoru a tiež na záchytných parkoviskách pod kláštorom a pri zamarovských jamách.

V smere od zamarovských jám po kláštor (s výnimkou priestoru pred diecéznou svätyňou) bude zákaz zastavenia.

V nedeľu sa bude dať parkovať len na záchytných parkoviskách.

Prosíme pútnikov, aby sa sa riadili pokynmi usporiadateľov!

Predajné stánky

Predajné stánky a občerstvenie budú rozložené na lúke pod kláštorom.

Peter Beňo / Miroslav Lyko