Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Sacrificium, Misericordia, Spes

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra mariológie Teologickej fakulty Univerzity kardinála Stefana Wyszyńskeho vo Varšave, Nitrianske biskupstvo, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike, Občianske združenie Dielo sv. Maximiliána a Maďarský inštitút v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: Sacrificium, Misericordia, Spes (Obeta, milosrdenstvo, nádej) ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16.novembra 2016 v Nitre. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti zavŕšenia mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, 75. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána M. Kolbeho, jubilejného Fatimského roka a 10. výročia vzniku Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre teologickú, etickú a historickú analýzu a interpretáciu pojmov obeta, milosrdenstvo a nádej v kontexte týchto mimoriadnych jubileí. Sprievodným podujatím medzinárodnej vedeckej konferencie bude výstava fotografií prezentujúcich život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho (pripravená Katedrou mariológie TF UKSW vo Varšave) i výstava umeleckých diel maďarských kresťanských umelcov s názvom „Milosrdenstvo“ (pripravená Maďarským inštitútom v Bratislave).

Konferencia sa uskutoční pod záštitou J. E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, J. E. Leszka Soczewicu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Záväzné prihlášky s uvedením mena, priezviska, vedeckých titulov, názvu a adresy pracoviska, emailového a telefonického kontaktu, spolu s názvom príspevku, ktorý na konferencii odznie, prosíme zaslať na adresu dzukolszewski@ukf.sk do 20. októbra 2016.

konferencia_kns

kl